Programma 2018

Oud-Heverlee is veranderd. De voorbije zes jaar hebben we hard gewerkt, met resultaat! Er zijn heel wat grote en kleine realisaties waar we fier op zijn: een aantrekkelijke dorpskern en veilige fietspaden, groene speelplaatsen en roze zakken, bij-vriendelijke bloemenweides en weldra gemeentelijke daken vol zonnepanelen. Oud-Heverlee staat er beter voor.

De komende zes jaar willen we die trend doorzetten. Onze groene ploeg wil van Oud-Heverlee een echte koploper maken. Je kan rekenen op onze energie en enthousiasme om te werken aan een gemeente waar de voetgangers en fietsers een volwaardige plaats krijgen. Waar we durven ambitieus zijn op vlak van klimaatbeleid. Waar inwoners echt mee besturen, en iedereen welkom is. Waar we onze belangrijkste troef, kostbare groene ruimte, koesteren en versterken.

In dit programma ontdek je onze ideeën voor de toekomst!

Oud-Heverlee wordt ...

En als kers op de taart:

Download het volledige programma

Of scroll verder voor enkele van de hoofdpunten ...

Oud-Heverlee wordt actiever: duurzame mobiliteit

Vanaf 600 meter stapt de gemiddelde Vlaming in zijn of haar wagen.
Aantrekkelijke infrastructuur doet mensen kiezen voor stappen of fietsen.

Een greep uit onze ideeën voor de toekomst

 • De fietspaden worden verder vernieuwd langs de Leuvensestraat, de Waversebaan, de Blandenstraat, de Maurits Noëstraat en de Naamsesteenweg. Er komt een fietstunnel onder de Expresweg in Blanden.
 • Een ruime zone 30 wordt de norm in elke dorpskern. In samenspraak met de buurtbewoners ontwikkelen we een aangepast circulatieplan met o.a. éénrichtingsstraten en fietsstraten, zodat verplaatsingen van en naar school veiliger worden voor voetgangers en fietsers. Sluipverkeer wordt op die manier aangepakt.
 • De gemeente zorgt voor voldoende publieke laadpalen voor elektrische wagens. Elke kern krijgt een autodeelproject met elektrische wagens, om zoveel mogelijke inwoners de kans te geven elektrisch rijden te ervaren.
 • Haasrode en Blanden krijgen een hoogfrequente en snellere busverbinding met Leuven, langs de Naamsesteenweg. Het gemeentehuis en de Zoet Water site moet vlot bereikbaar blijven ook voor niet autobezitters.

Lees meer

Oud-Heverlee wordt groener: beter wonen in aantrekkelijke kernen

Door in de dorpskernen compacter te bouwen en slim te verdichten blijft er ruimte voor groene ontmoetingsplaatsen in de kern én wordt tegelijk open ruimte aan de rand van de gemeente gevrijwaard.

Een greep uit onze ideeën voor de toekomst

 • We zorgen ervoor dat het gemakkelijker wordt om grote woningen in de dorpskernen op te splitsen in meergezinswoningen.
 • Door het invoeren van een verkavelingsheffing creëren we een fonds waarmee we vergroeningsprojecten kunnen realiseren. Dit werd al met succes toegepast in de gemeente Hemiksem, waar ontwikkelaars tot €2500 betalen per bijkomende kavel. Met deze middelen zorgen we voor groenbuffers, autoluwe voetwegen, groene speelpleintjes …
 • In onze levendige en aantrekkelijke dorpskernen mogen handelaars natuurlijk niet ontbreken. De gemeente stimuleert dit door een vestigingssubsidie toe te kennen aan nieuwe handelaars in de dorpskernen.
 • Om een mooie toekomst voor onze dorpskernen te garanderen zijn beeldkwaliteitsplannen cruciaal. Zij geven richting en stellen de prioriteiten juist. Groen stuurt aan op een vroegtijdige dialoog bij grootschalige projecten van private ontwikkelaars. De nadruk moet eerder liggen op een duurzame ruimtebesteding, dan het ‘op’-verkavelen van onze groene ruimte.

Lees meer

Oud-Heverlee wordt meer van jou: inspraak en communicatie

Het gemeentebestuur mag geen eiland zijn. De beste beslissingen nemen we immers samen, in overleg met de eigen inwoners.


Een greep uit onze ideeën voor de toekomst

 • Het bestuur organiseert enkele keren per jaar een buurtoverleg in elke kern, waar buurtbewoners de kans krijgen om vragen te stellen, problemen te signaleren en voorstellen te doen. De gemeentelijke politici, ambtenaren en lokale politiemensen bekijken tijdens dit overleg samen met de bewoners wat haalbaar is en garanderen een adequate opvolging.
 • De gemeente informeert haar inwoners op een heldere manier langs verschillende kanalen. De website, de nieuwsbrief en het infoblad worden aangevuld met een gemeente-app. Deze app geeft smartphone-gebruikers vlot toegang tot informatie over de gemeentelijke diensten, maar kan ook ingezet worden als laagdrempelig communicatiekanaal voor bv. het melden van technische defecten.
 • Het gemeentebestuur daagt inwoners uit om gezamenlijk voor hun wijk, hun straat,…een idee uit te werken. Een kubb-baantje, een buurtkippenproject, zitbankjes,een kunstwerk...Via een objectieve evaluatie wordt dan een project gekozen dat de gemeente realiseert. Het bestuur voorziet daarvoor jaarlijks een budget “burgerbegroting”.

Lees meer

Oud-Heverlee wordt duurzamer: een ambitieus klimaatbeleid en eerlijke en lokale handel

Oud-Heverlee staat niet los van de rest van de wereld. Een duurzaam beleid kijkt dan ook verder dan de volgende verkiezingen en de eigen gemeentegrenzen.


Een greep uit onze ideeën voor de toekomst

 • Op grotere daken in de gemeente starten we hernieuwbare energieprojecten waar bewoners mee in kunnen investeren. De gemeente gaf hiervoor al een eerste aanzet door zonne-installaties te voorzien op de Hazensprong, het gemeentelijk magazijn en het Oud Gemeentehuis. Tegen het einde van de volgende legislatuur moeten alle geschikte daken voorzien zijn van zonnepanelen.
 • Braakliggende gronden van de gemeente of het OCMW worden ingezet voor projecten rond biolandbouw of volkstuintjes.
 • De gemeente neemt criteria rond duurzaamheid op in het samenwerken met banken.
 • We trekken ons duurzaamheidsbeleid ook door naar de scholen. We ondersteunen alle scholen in de gemeente om het label ‘milieuzorg-opschool’ te halen en besteden bij schoolmaaltijden nog meer aandacht aan het gebruik van lokale en seizoensgebonden groenten en fruit.

Lees meer

Oud-Heverlee wordt zorgzamer: iedereen hoort erbij

Zorgen voor een gemeente waar iedereen mee kan, daar draait politiek voor ons om.
We willen dat onze gemeente een gastvrije gemeente is, ook voor wie extra zorg nodig heeft.


Een greep uit onze ideeën voor de toekomst

 • Buren-voor-buren wordt uitgebreid in elke gemeente. Mensen willen immers heel wat voor elkaar doen, als ze weten dat er ergens vraag naar is.
 • Het gemeentebestuur zal vrijwilligerswerk actief stimuleren door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
 • Het is aangenaam wonen in Oud-Heverlee maar dat maakt wonen in onze gemeente helaas ook erg duur! Groen wil een beleid dat actief werk maakt van betaalbaar wonen. De voorbije legislatuur werden voor het eerst in 30 jaar terug nieuwe sociale woningen gerealiseerd. Maar er blijft nog steeds een aanzienlijke achterstand in te halen. Groen wil dat de gemeente de gronden in haar bezit gebruikt voor sociale huurwoningen.
 • De gemeente zet actief in op dierenwelzijn. Dit doen we o.a. door actief samen te werken met dierenasielen in de regio en hen te erkennen als vereniging van bovenlokaal belang. Bij aanpassingen aan de infrastructuur tenslotte kunnen kleine ingrepen een groot verschil maken: vleermuisvriendelijke verlichting, paddentunnels, ontsnippering van natuurgebieden, wegwerken van barrières voor overstekend wild , enz...

Lees meer

Oud-Heverlee wordt meer verbonden: cultuur, sport, jeugd en feest

Onze gemeente, dat zijn niet alleen huizen, straten en pleinen. Stenen alleen geven een dorp immers geen ziel – dat doen mensen. We willen dan ook meer inzetten op het samenbrengen van al onze inwoners, jong en oud!


Een greep uit onze ideeën voor de toekomst

 • Voor jongeren zorgen eenvoudige ingrepen als een basketring, een skateparkje, een mini-voetbalveldje... voor fijne ontmoetingsplekken. Al te vaak worden dergelijke inrichtingen geweerd omdat ze overlast zouden creëren. Groen kiest echter resoluut voor publieke ruimte waar jongeren zich welkom weten.
 • We zorgen voor een ontmoetingsruimte/vergaderzaal in elke gemeente, die gemakkelijk online te reserveren is aan gunsttarief voor lokale verenigingen.
 • Omdat niets zo goed is als samen feesten, organiseert de gemeente niet enkel zelf een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners, maar via subsidies en logistieke steun ondersteunt ze ook maximaal buurtfeesten en evenementen.

Lees meer

Zoet Water-site wordt attractiever

Groen heeft zijn visie voor de Zoet Water-site omgezet naar een masterplan. Dit masterplan speelt in op het grote potentieel van de Zoet Water site die momenteel zwaar onderbenut wordt.

Basisideeën van het masterplan

 • De Zoet Water-site, een open landschapspark, doorsneden door een fietsroute, wordt een recreatieve trekpleister met een groot aanbod voor binnen- en buitensporten en culturele activiteiten.
 • De speeltuin, met o.a een klim- en klauterparcours en een skatepark, biedt speelmogelijkheden voor alle leeftijden.
 • Een verkeerspark stimuleert de fietsvaardigheid. Een fietscircuit en pumptrack maken het fietsen attractief voor oudere kinderen.
 • De polyvalente ruimtes in een nieuwe sporthal bieden mogelijkheden voor een breed gamma aan sporten. Dansen, turnen, fitness, crea, ropeskipping en gevechtssporten moeten kunnen.
 • Maximale integratie van park en vijvers.

Lees meer

Tot slot

Je merkt het, we hebben heel veel concrete voorstellen die we de volgende zes jaar willen realiseren. Maar ook heel wat attractieve ideeën, die we als kompas zullen hanteren om de richting te bepalen die ons dorp ook op langere termijn uitgaat. Onze ideeën waarmaken kan natuurlijk alleen als wij het vertrouwen krijgen van onze inwoners. Zonder jouw steun en stem staan we nergens.

Als kleinste partij in een coalitie met drie  hebben we de voorbije zes jaar toch heel wat kunnen realiseren. Onze enige schepen, de eerste vier jaar Paul Pues, de laatste twee jaar Mattias Bouckaert, had een zwaar takenpakket:  verkeer en mobiliteit, milieu en duurzaamheid, communicatie en informatie en ICT. Blikvangers in hun beleid waren de vele maatregelen voor een grotere verkeersveiligheid bij de talloze grote en kleinere wegenwerken, de oprichting van een energie-coöperatie, een performante website en een nieuw infoblad, en de introductie van een e-loket. In totaal werden er op vlak van verkeer en mobiliteit 26 kleine en grote vernieuwingen doorgevoerd. Milieu en duurzaamheid was ons ook erg dierbaar en kon rekenen op 30 doorbraken. Communicatie en informatie en ICT  werden niet vergeten: daar stond de teller op 8 nieuwe realisaties.

De volledige lijst van realisaties kan je hier terugvinden!

Je ziet het, met één schepen konden we al heel wat bereiken. Met twee schepenen kunnen we dubbel zoveel, en met een groene burgemeester maken we echt het verschil. We hebben met Groen de ideeën, de kandidaten en de ambitie om van onze gemeente een top gemeente te maken

We hopen dat we op jouw steun kunnen rekenen!