Oud-Heverlee wordt meer van jou: inspraak en communicatie

< Keer terug naar het programmaoverzicht Download het volledige programma

 

Het gemeentebestuur mag geen eiland zijn. De beste beslissingen nemen we immers samen, in overleg met de eigen inwoners en met de naburige gemeentes. Hier lees je hoe Groen hierop wil inzetten.

We geven het woord aan de inwoners

Een goed beleid is een transparant beleid met een breed draagvlak. Om dit draagvlak te creëren is het van cruciaal belang dat de inwoners de kans krijgen om hun stem te laten gelden, en niet enkel in verkiezingstijd. Om dit mogelijk te maken moet het gemeentebestuur de inwoners niet enkel informeren maar hen ook actief betrekken en mee laten beslissen.

Verbeterde communicatie van de gemeentelijke diensten

De gemeente informeert haar inwoners op een heldere manier langs verschillende kanalen en omarmt daarbij nieuwe technologieën. De website, nieuwsbrief en het infoblad blijven behouden en worden aangevuld met een toegankelijke gemeente-app. Deze app geeft smartphone-gebruikers vlot toegang tot informatie over de gemeentelijke diensten, maar kan ook ingezet worden als laagdrempelig communicatiekanaal voor bv. het melden van technische defecten (denk aan niet-werkende straatverlichting, losliggende tegels …), het uitsturen van waarschuwingen in het geval van een natuurramp … Bovendien ondersteunt de app het verenigingsleven door het overzichtelijk bundelen van alle activiteiten, en de lokale handelaars doordat de app eveneens als klantenkaart kan fungeren.

Bestaande initiatieven versterken: adviesraden en hoorzittingen

Met de verschillende adviesraden heeft de gemeente al een heel aantal goedwerkende inspraakkanalen. We waarderen deze inzet van onze inwoners en zorgen ervoor dat elk advies een gemotiveerd antwoord krijgt. Verder zorgen we ervoor dat het schepencollege jaarlijks minstens één keer overlegt met de voorzitters van de adviesraden.                                            

Verder organiseren we bij grote projecten zoals bv. aanpassingen aan de verkeerssituatie of infrastructuur ook steeds meerdere hoorzittingen. Er is daarbij bijzondere aandacht voor de impact van de werken op lokale handelaars.


Een hoorzitting over de werken in Sint-Joris-Weert.

Nieuwe initiatieven uitrollen: actieve participatie via een buurtoverleg en een webplatform

Elke inwoner is een expert over zijn of haar buurt en kent de moeilijkheden en opportuniteiten in deze buurt als geen ander. Om deze bron van kennis optimaal te benutten, lanceren we twee nieuwe overlegstructuren die inwoners de kans geven om zelf actief hun buurt mee vorm te geven: één ‘in levende lijve’ en één online.

Ten eerste organiseert het bestuur twee tot drie keer per jaar een buurtoverleg in elke kern, waar buurtbewoners de kans krijgen om vragen te stellen, problemen te signaleren en voorstellen voor hun buurt te doen. De gemeentelijke politici, ambtenaren en lokale politiemensen bekijken tijdens dit overleg samen met de bewoners wat haalbaar is en garanderen een adequate opvolging van de gesignaleerde grieven en voorstellen. Na het overleg zorgt de gemeente voor een duidelijk verslag en houdt zij de leden van het buurtoverleg verder op de hoogte van de opvolging van de besproken onderwerpen.

Ten tweede ontwikkelt het bestuur een webplatform (bv. CitizenLab), dat inwoners in staat stelt om ook buiten de verschillende buurtoverlegmomenten ideeën voor de gemeente voor te stellen en te bediscussiëren. Elke buurtbewoner kan op dit platform concrete en minder concrete ideeën voor de gemeente voorleggen. Andere inwoners kunnen hier vervolgens uitgebreide feedback op geven of met een eenvoudige like/dislike aangeven hoe groot het draagvlak voor een bepaald idee is. Het bestuur evalueert geregeld al deze voorstellen en communiceert zowel via dit platform als via andere kanalen hoe zij met deze voorstellen aan de slag gaat.

 

Voor het welslagen van deze twee initiatieven is het natuurlijk uitermate belangrijk dat het bestuur snel en transparant communiceert over waarom een bepaald idee wel of niet haalbaar is. De gemeente motiveert haar beleid door steeds objectieve tekst en uitleg te geven over bv. gemeenteraadsbeslissingen, mogelijkheden en beperkingen van het budget of het personeel, of wetten en decreten van hogere overheden, zonder daarbij het partijbelang of het particuliere belang van een groep, organisatie of buurt te laten primeren. Op deze manier wordt een breed draagvlak gecreëerd voor het beleid én krijgen inwoners de kans om mee denken over alternatieve ideeën of oplossingen.

Verder dan inspraak: een burgerbegroting voor buurten en wijken

Het gemeentebestuur daagt inwoners uit om gezamenlijk voor hun wijk of straat een idee uit te werken. Een kubb-baantje, een buurtkippenproject, zitbankjes, een kunstwerk … Via een objectieve evaluatie wordt dan een project gekozen dat de gemeente realiseert. Het bestuur voorziet hiervoor jaarlijks een budget ‘burgerbegroting’.

We werken samen met andere gemeentes

De gemeente participeert nu al in verschillende, steeds wisselende samenwerkingsverbanden met andere gemeentes: een politiezone, een vervoersregio, een hulpverleningszone, een zorgregio … We vinden dat een verdergaande, vaste samenwerking  met buurgemeentes in de vorm van een fusie geen taboe mag zijn. Schaalvergroting kan immers voordelen hebben, al mogen eventuele nadelen ook niet uit het oog verloren worden. Pro’s en contra’s moeten objectief naast elkaar geplaatst worden zodat we een juiste beslissing kunnen nemen.

 

< Keer terug naar het programmaoverzicht Download het volledige programma