Oud-Heverlee wordt zorgzamer: iedereen hoort erbij

< Keer terug naar het programmaoverzicht Download het volledige programma

 

Zorgen voor een gemeente waar iedereen mee kan, daar draait politiek voor ons om. We willen dat onze gemeente een gastvrije gemeente is, ook voor wie extra zorg nodig heeft.

We zorgen voor elkaar

De start van woonzorgzone de Kouter is ondertussen een zekerheid. Dit centrum biedt enorme kansen. Zo zorgt een actief lokaal dienstencentrum voor extra leven in deze zone, met onder andere zomerkampjes voor kinderen of een fitnessruimte die voor iedereen toegankelijk is. Ook een actieve vrijwilligerswerking draagt bij tot een excellent woonzorgcentrum. De pastorie van Blanden kan een herbestemming krijgen die aansluit bij deze zorgcampus, door bv. te voorzien in kinderopvang of een kleinschalig initiatief voor personen met een handicap.

Niet alle senioren hebben echter de intensieve zorg van een woonzorgcentrum nodig. Er is ook nood aan kleinschalige woonprojecten voor senioren, want veel oudere dorpsgenoten wonen vandaag alleen in hun (te grote) eigen woning. We willen aangepaste, aangename kleinschalige woonvoorzieningen of samenhuis-projecten voor senioren in de kern mogelijk maken. Doordat ouderen er dichter bij elkaar wonen is er meer sociaal contact en kan het ontspanningsaanbod en de eventuele zorg efficiënter worden georganiseerd. Abbeyfield Vlaanderen bewijst dat het kan: in zo’n project voor 55-plussers kunnen alle bewoners door het samen wonen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De bewonersgroep beheert samen het huis en beslist zelf welke activiteiten ze samen willen doen.

We zorgen er ook voor dat buren-voor-buren wordt uitgebreid in elke gemeente. Mensen willen immers heel wat voor elkaar doen, als ze weten dat er ergens vraag naar is. De werking van Buren-voor-buren is een goede manier om die dynamiek op gang te brengen: wie kan het gras afrijden bij …? Wie kan er als hij naar containerpark rijdt …? Deze formule richt zich niet enkel tot senioren: ook voor vluchtelingen, personen met een handicap … willen we deze steun mobiliseren. We denken hier ook graag in twee richtingen, want oudere buren die als ‘depot’ van de straat de pakjes aannemen voor wie overdag is gaan werken – ook zij zijn buren-voor-buren. Op een ruimer vlak stimuleert de gemeente vrijwilligerswerk door  vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Voor jonge ouders, tenslotte, zorgen we ervoor dat er ook in onze gemeente een Huis van het kind uitgebouwd wordt. Jonge ouders staan immers voor vele uitdagingen, en het Huis van het kind kan hen een duidelijk aanspreekpunt bieden voor vragen rond kinderopvang, opvoedingsondersteuning …

We investeren in betaalbaar wonen

Het is aangenaam wonen in Oud-Heverlee, onze groene gemeente dicht bij Leuven en Brussel. Dat maakt wonen in onze gemeente helaas ook erg duur! Jonge of minder kapitaalkrachtige gezinnen en alleenstaanden hebben het niet gemakkelijk een betaalbare woning te vinden. Huurwoningen zijn schaars en bieden vaak geen uitweg, en sociale huur- of koopwoningen zijn haast onbestaand. Groen wil een beleid dat actief werk maakt van betaalbaar wonen. De voorbije legislatuur werden voor het eerst in 30 jaar terug nieuwe sociale woningen gerealiseerd. Omdat we nog steeds een aanzienlijke achterstand in te halen hebben, wil Groen dat de gemeente de gronden in haar bezit gebruikt voor sociale huurwoningen.

Bij de bouw van deze nieuwe sociale woningen kiezen we resoluut voor lage-energiewoningen, duurzame materialen en een optimaal gebruik van gedeelde openbare ruimte. We werken verder op de ingeslagen weg en zorgen voor sociale woningen die passen in een landelijke gemeente. Een klein aantal wooneenheden wordt geclusterd in één volume, met een hoevewoning, een pastorie, een landgoed … als verschijningsvorm en een gedeelde, grote en aantrekkelijke tuin. Om een goede spreiding van sociale huurwoningen te bekomen koopt de gemeente ook bestaande panden op.

We besteden aandacht aan het Zuiden

Als gemeente investeren we nu slechts 0,3 % van ons budget aan ontwikkelingssamenwerking. Dit willen we optrekken naar 0,7 %. De besteding van de middelen gebeurt in nauw overleg met de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). We steunen verder de warme vrijwilligerswerking die gegroeid is rond vluchtelingen in onze gemeente. Heel wat jongeren engageren zich rond acties of uitwisselingen met/voor het Zuiden. Voor hen voorziet de gemeente een jaarlijkse prijs, waarmee we telkens één project in de kijker zetten.

We zetten meer in op dierenwelzijn

Allereerst ijveren we voor een extra hondenlosloopzone in Heverleebos in de deelgemeente Oud-Heverlee. Daarnaast zorgen we ervoor dat de gemeente de beginselverklaring ‘Diervriendelijke gemeente’ ondertekent. Dierenwelzijn wordt op die manier een duidelijk herkenbare bevoegdheid van één van de schepenen en de lokale politie heeft een duidelijk aanspreekpunt voor klachten rond dierenwelzijn. We zorgen ervoor dat op elke weide de contactgegevens van de eigenaars duidelijk terug te vinden zijn, zodat men bij verwaarlozing of wanneer dieren in moeilijkheden zijn snel de eigenaar kan contacteren. De gemeente werkt bovendien samen met dierenasielen in de regio en ondersteunt hun werking door hen te erkennen als vereniging van bovenlokaal belang. Bij aanpassingen aan de infrastructuur tenslotte kunnen kleine ingrepen een groot verschil maken: vleermuisvriendelijke verlichting, paddentunnels, barrières voor everzwijnen en reeën, brede bomen met kruinen die elkaar raken als oversteek voor eekhoorns, dassendoorgangen bij weides …

 

< Keer terug naar het programmaoverzicht Download het volledige programma