Oud-Heverlee wordt actiever: duurzame mobiliteit

< Keer terug naar het programmaoverzicht Download het volledige programma

 

Vanaf 600 meter stapt de gemiddelde Vlaming al in zijn of haar wagen. We zijn er rotsvast van overtuigd dat veel mensen willen overstappen op duurzamere vervoerswijzen als de infrastructuur die keuze aantrekkelijk maakt. We kiezen resoluut voor het STOP-principe: Stappen en Trappen genieten de voorkeur, dan het Openbaar vervoer en deelwagens, en tenslotte Privé-vervoer met de eigen wagen. Hieronder lees je hoe we dat willen doen.

Fietsers en voetgangers krijgen voorrang in de dorpskernen

Onze dorpskernen worden aangename, groene kernen op maat van voetgangers en fietsers. Om dit te realiseren moet de verkeersveiligheid in de kernen absoluut verbeterd worden. We trokken de voorbije zes jaar hard aan de kar om van de dorpskern van Oud-Heverlee een aantrekkelijke ontmoetingsplek te maken. Deze aanpak, waarin veel ruimte was voor inspraak, heeft geloond. Ook in Haasrode hebben we eerste stappen gezet in een nieuwe verkeerscirculatie, in samenspraak met de bewoners (zie ook hieronder).

Deze participatieve aanpak willen we herhalen in de overige dorpskernen. We brengen de huidige knelpunten in kaart en stellen een plan op voor de gewenste verkeerscirculatie. Nadien komt er in elk dorpscentrum een uitgebreide bevraging en inspraakronde, onder meer met hoorzittingen. Op basis van deze feedback komen we tot een totaalplan met verkeersremmende en kindveilige maatregelen, woonerven, fietsstraten en eenrichtingsstraten, een goede inbedding van het openbaar vervoer, een aangepast parkeerbeleid …  Zone 30  wordt de norm in al onze dorpskernen. De heraanleg van de dorpskern van Sint-Joris-Weert verdient hier speciale aandacht. In deze kern zijn er immers veel functies die mobiliteit genereren heel kort bij elkaar gelegen: de school, muziekschool, de Delhaize… Op basis van doordacht studiewerk en inbreng van alle belanghebbenden komen we tot een concreet plan.

 

 


Fietsstraten
zijn straten waar fietsers voorrang hebben en automobilisten niet mogen voorbijsteken. Doordat fietsstraten smaller zijn geven ze aanleiding tot rustiger rijgedrag en is er meer ruimte voor groenaanplanting. Zeker in de buurt van scholen en in woonwijken zijn fiets-straten een absolute meerwaarde.

 
Afbeelding uit ‘Nijlen, een schitterende gemeente’

 

 


Niet toevallig werd de Verbindingsstraat, een belangrijke doorgang naar de school van Haasrode, de eerste fietsstraat van de gemeente. Andere goede kandidaat-fietsstraten zijn bv. de Pastoor Thilemansstraat in Sint-Joris-Weert, de Vaalbeekstraat in Oud-Heverlee, de  Lijsterstraat in Blanden

 

 

Bij alle aanpassingen aan de weginfrastructuur en de verkeerscirculatie zorgen we dat de uiteindelijke inrichting logisch aanvoelt. Een duidelijke situatie is meteen ook een veilige situatie, zeker voor kinderen. Overtollige of onleesbare borden worden verwijderd of vervangen. Bovendien vervangen we verkeersborden, paaltjes en hekken zoveel mogelijk door meer permanente signalisatie. Zo kunnen strategisch ingeplante bomen fungeren als ‘natuurlijke’ verkeersremmers en op die manier een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers aankondigen.

Fietsers en voetgangers krijgen voorrang rond de scholen

Natuurlijk is verkeersveiligheid nergens zo belangrijk als in de buurt van onze scholen. Heel wat ouders brengen voorlopig hun kinderen met de wagen naar school omdat de alternatieven niet veilig lijken. De schoolomgevingen verkeersveiliger maken blijft dus een prioriteit. Het aanpakken van het verkeer rond de school van Haasrode was alvast een stap in de goede richting: een heel aantal straten werden zone 30 en er kwamen enkele eenrichtingsstraten en een fietsstraat bij.

Deze aanpak willen we verder doortrekken: rond elke school maken we in overleg met de leerlingen, de ouderraad en de politie een concreet plan voor een veilige schoolomgeving. We steunen de scholen bovendien actief in hun vele acties rond mobiliteit, zoals het fietsexamen, de verkeersweek, Sam de verkeersslang... De lokale politie is zichtbaar aanwezig in de schoolomgeving en werkt nauw samen met de scholen rond verkeersopvoeding.

 

Vernieuwde verkeerscirculatie in de dorpskern van Haasrode. De groene straten werden zone 30, de rode straten werden eenrichtingsstraten. De Verbindingsweg werd een fietsstraat, en er kwam een kiss & ride-zone.

 

 

We zorgen voor meer en betere fiets- en wandelverbindingen

De verkeersveiligheid moet natuurlijk niet enkel verbeteren in de dorpskernen, maar ook op de verbindingswegen tussen die kernen onderling en naar de naburige gemeentes. We zetten in op het verbeteren van de bestaande assen én op het ontsluiten van nieuwe verbindingen:

 • De grote verkeersassen van Sint-Joris-Weert en Oud-Heverlee tot Heverlee, en van aan het Zoet Water tot Vaalbeek, Blanden en Haasrode worden helemaal afgewerkt. Dit betekent dat zeker de Waversebaan, de Leuvensestraat, de Maurits Noëstraat, de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Blandenstraat aangepakt worden. De veiligheid van de zwakke weggebruiker staat daarbij centraal: de rijbaan wordt versmald om plaats te maken voor fietspaden in beide richtingen, waar mogelijk met afgescheiden voetpad.
 • Voor de inwoners van Vaalbeek en Blanden is de Naamsesteenweg een belangrijke verbindingsas. De fietspaden van de Naamsesteenweg moeten verbreed en vernieuwd worden, op veilige afstand van de rijbaan. De snelheid verlagen we naar 50 km/u door veilige oversteken en trajectcontrole. Hierin kadert ook de heraanleg van de Kerspelstraat, die binnenkort begint.
 • Groen wil vanuit Blanden en Haasrode ook een veilige en verkeersluwe fietsverbinding naar Leuven via de Bovenbosstraat, zodat de drukte rond de Parkstraat, het industrieterrein en de Geldenaaksebaan kan ontweken worden. Een veilige fietstunnel onder de Expresweg is hierbij absoluut noodzakelijk, zowel voor scholieren als voor pendelaars.
 

Een fietstunnel zorgt voor een veilige verbinding tussen de Bovenbosstraat en de Bovenbos-/Duivenstraat. Aan de kant van Haasrode sluit de tunnel idealiter rechtstreeks aan op de bestaande veldweg, die vernieuwd wordt en zo een aantrekkelijk fietsalternatief wordt.
 • Het onderhoud van onverharde wegen die vaak door fietsers en voetgangers gebruikt worden, krijgt meer aandacht. Een fijnmazig trage wegennetwerk moet een attractief alternatief vormen voor wandelaars en fietsers die zich over een korte afstand snel en veilig willen verplaatsen. Nuttige buurtwegen worden weer opengesteld en in de onderhoudsplanning opgenomen. Ook zetten we in op nieuwe zachte doorsteken, zowel in onbebouwde binnengebieden (zoals een fietsverbinding van de Stationsstraat naar de wijk Neerveld in Sint-Joris-Weert) als bij nieuwe ontwikkelingen (zoals een trage wegverbinding tussen het dorpscentrum van Haasrode en het achterliggende woonuitbrei-dingsgebied).
 • Een goede fietsinfrastructuur vereist niet enkel goede fietspaden maar ook goede fietsstallingen. Hier zetten we op in rond attractiepolen zoals scholen, winkels, bushaltes …
 • Er zijn nog veel kleine en grote zwarte punten voor fietsers in onze gemeente, zoals bruuske overgangen, hoge borduren … We inventariseren al deze knelpunten samen met de bevolking dankzij een handige online tool. Elke inwoner kan opmerkingen doorgeven. Binnen vier weken is er een plaatsbezoek gebeurd en is er een reactie vanuit het bestuur. Inwoners kunnen de voortgang online volgen. We voorzien jaarlijks de nodige budgetten om snel kleine ingrepen mogelijk te maken.

We verbeteren het aanbod van het openbaar vervoer

Gemeentebesturen hebben tot op heden weinig inspraak in de organisatie van het openbaar vervoer. De opstart van vervoersregio's wil daarin verandering brengen. Samen met de Lijn, de NMBS en buurtgemeentes kunnen we vorm geven aan een nieuw openbaar vervoer-net. Die kans moeten we resoluut grijpen:

 • De busverbinding tussen Blanden/Haasrode en Leuven wordt omgevormd naar een snelle, hoogwaardige stadsverbinding, met een aangepast tracé langs de Naamsesteenweg en een hogere frequentie. Hierdoor wordt de bus aantrekkelijker dan de wagen.
 • Ook ’s avonds rijden er voldoende bussen en treinen, zodat het mogelijk is om na een etentje, filmvoorstelling… met het openbaar vervoer naar huis te reizen, ook op weekdagen.
 • Nieuwe inwoners krijgen van de gemeente een 10-rittenkaart cadeau, om het openbaar vervoer aanbod te leren kennen.
 • Attractiepolen zoals het Zoet Water, de Kouter, scholen en bibliotheken, het gemeentehuis… zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Het gebruik van het openbaar vervoer wordt aantrekkelijk gemaakt door schuilhokjes en fietsstallingen en handige overstapmogelijkheden (park & ride).

We promoten autodelen en zetten in op nieuwe vormen van mobiliteit

Groen wil vér vooruitzien. We moeten anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en rekening houden met nieuwe tendensen zoals de opkomst van de elektrische fiets en de elektrische wagen en nieuwe concepten als autodelen, een breed gamma van deelfietsen … Dit doen we op volgende manieren:

 • De gemeente zorgt voor voldoende publieke laadpalen voor elektrische wagens. Elke kern krijgt een autodeelproject met elektrische wagens, om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven elektrisch rijden te ervaren.
 • Met de elektrische fiets wordt pendelen naar Leuven of Brussel haalbaar. Kleedruimtes en douches zijn dan geen overbodige luxe. Onze gemeente maakt er werk van voor haar personeel en voor leerkrachten en leerlingen van de academie.
 

 

In Sint-Joris-Weert werd recent de eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens geïnstalleerd.

 

 

 

 • De wagens van de gemeente staan buiten de kantooruren en in weekends meestal stil. Via autodelen maken we ze toegankelijk voor de inwoners. Bij het vernieuwen van het gemeentelijk wagenpark kiezen we bovendien resoluut voor duurzame alternatieven.
 • We beseffen dat er groepen zijn voor wie fiets en openbaar vervoer minder evident zijn als alternatief. Hier willen we een veel actievere samenwerking met organisaties als de mindermobielencentrale uitbouwen.

De handhaving draagt actief bij aan een veiliger verkeer

Met wekelijkse snelheidscontroles hebben we al een belangrijke stap vooruit gezet. De resultaten tonen echter aan dat er nog een tandje moet worden bijgestoken in handhaving. Het politietoezicht moet opgevoerd worden en waar het kan worden mobiele trajectcontroles opgezet. Ook tonnage-beperkingen worden streng gecontroleerd, om zwaar verkeer buiten de dorpskernen te houden. Tot slot wordt er werk gemaakt van een veiligere parkeercultuur, waarin bv. stoepparkeren en parkeren op oversteekplaatsen worden aangepakt.

 

< Keer terug naar het programmaoverzicht Download het volledige programma