de gemeenteraad van oktober 2023

06 December 2023

de gemeenteraad van oktober 2023

De gemeenteraad van 14 november 2023Zoals gebruikelijk begon de zitting met de aanduiding wie de gemeente zou vertegenwoordigen in een aantal verenigingen en intercommunales zoals Fluvius, Hofheide, Ecowerf, de Watergroep, enz… Zoals sinds de start van de huidige coalitie, werden ook nu sommige mandaten aan oppositieleden toebedeeld.Dat gaf deze keer een probleem: na het gebruikelijke gehakketak over de financiële toestand van de Kouter gaf Fien Gilias (OpenVld) te kennen dat ze zich als afgevaardigde van de gemeente niet zou houden aan de steminstructies. Mark Binon (N-VA) zal haar vervangen.

We beperken ons tot de meest relevante punten:

Als volgende punt besloot de gemeenteraad een subsidie van 790 euro toe te kenen aan de VZW Support Lise. Deze vereniging werd opgericht om een inwoonster van onze gemeente na een zwaar ongeval financieel een duwtje in de rug te geven.
 
Om de verkeersleefbaarheid te verbeteren werd meer dan een jaar geleden éénrichtingsverkeer ingesteld in de Brainestraat (Blanden) en in de Milsestraat  (Haasrode). Metingen toonden intussen  de positieve effecten aan:
 
In de smalle Brainestraat  daalde het verkeer fors van 900 naar 300 voertuigen per dag. Bijkomend is er een sterke daling van het sluipverkeer vastgesteld in de wijken rond de Duivenstraat van 600 naar 200 voertuigen.

In de Milsestraat daalde het aantal voertuigen van 800 naar 400, terwijl ook in de omliggende straten de verkeersintensiteit daalde. 
De proefopstelling werd nu omgezet in een definitieve maatregel.

OpenVld stemde tegen. Ze vonden het gevaarlijk dat de Lijnbus in de Milsestraat in twee richtingen bleef rijden. Dat, in combinatie met een rij geparkeerde wagens zorgt ervoor dat er weinig plaats overblijft voor fietsers. Hanna Van Steenkiste en Bart Clerckx gaven mee dat de situatie veel veiliger is dan vroeger, toen er aan de twee kanten kon geparkeerd worden en veel auto's elkaar kruisten, soms over het voetpad. Voor een verdere verbetering is het wachten op de heraanleg.
Ook voor de verkeerswijziging in de Brainestraat had OpenVLD geen goed woord over.
 
In de bomenwijk aan het station van Oud-Heverlee worden de sociale woningen door Dijleland verbouwd. In elk van de 4 projecten in de Acacialaan, Meuterweg, Meidoornlaan en Olmenlaan wordt er ook een deel openbaar domein heraangelegd. Daarnaast wordt ook de rooilijn aangepast in functie van de nieuwe vorm van de woningen en worden de ingangspaden heraangelegd. Men voorziet ook parkeerplaatsen. Vele stukjes groen worden openbaar domein. Enkele bomen zullen worden gekapt. Nieuwe bomen zullen worden aangeplant samen met een nieuwe struiklaag en een nieuwe kruidenlaag. In de Meuterweg komt een haag aan de parkeerplaatsen.

MS_parochiehuis.jpg
 
Tenslotte werd beslist de realisatie van de nieuwe gemeenschapszaal, als vervanging van de afgeleefde parochiezaal in Oud-Heverlee, te gunnen aan bouwonderneming August Van Cauter voor de prijs van 1,25 miljoen euro. OpenVld was er niet over te spreken dat de prijs tegenover de eerste raming fors was gestegen. Niet te vermijden en te wijden aan de duurdere lonen en fiks gestegen materiaalkosten, gaf de burgemeester mee.
 
Daarna werden de agendapunten aangebracht door OpenVld, Tom Teck en An Geets  behandeld.
 

Zij stelden voor om bij de verkiezingen in juni en oktober volgend jaar een aantal maatregelen te nemen om het minder mobiele mensen gemakkelijker te maken om te gaan stemmen. Ze stelden voor om in elke deelgemeente en ook in De Kouter stembureaus te organiseren, in plaats van enkel in de Roosenberg. Ook “politiek neutraal vervoer” naar de stembureaus wordt gevraagd. Mattias Bouckaert (Groen) gaf mee dat er zoals vroeger zowel in de school van Haasrode als in de Roosenberg kan gestemd worden. Vorige verkiezing had de gemeente Lijnbussen ingelegd, maar slechts 34 mensen maakten er gebruik van. Dat kan dus beter. Volgende verkiezing zullen vrijwilligers van de MinderMobielen-Centrale minder mobiele mensen thuis ophalen.
 
In een volgend agendapunt stelden zij voor om een spiegel te plaatsen op het kruispunt van de Oud-Heverleestraat en de Grezstraat. Autobestuurders komende van de Oud-Heverleestraat zien aankomende fietsers pas als ze halverwege de Grezstraat opgereden zijn, klonk het. Een spiegel zou het veel veiliger maken. De gemeente plaatst in principe geen nieuwe vaste spiegels, repliceerde Hanna van Steenkiste. Want de afstand en snelheid van aankomend verkeer zijn moeilijk in te schatten. Bovendien gaat het hier slechts om 6 woningen. Voorzichtigheid bij het oprijden van het kruispunt is natuurlijk geboden.
 
Vervolgens werd gevraagd naar een actiever bestrijdingsbeleid tegen ratten door een centraal meldpunt op te richten. Kan de gemeente vallen verdelen (eventueel tegen een vergoeding) aan inwoners die last hebben van ratten?.
Jos Rutten (Vooruit) gaf ootmoedig toe dat hij de beloofde timing om in september met een plan te komen, niet gehaald had. Maar hij heeft niet stilgezeten: na consultatie van alle betrokken instanties belooft hij in december een globaal rattenplan voor te stellen. Momenteel worden 6 scenario’s onderzocht.
 
Ook N-VA had vragen:
 
Mark Binon kwam terug op bestrijding van de Aziatische hoornaar.  Wat is de stand van zaken i.v.m de beloofde acties van de Vlaamse overheid?
Zal de gemeente na deze uitrol een subsidie voorzien om nesten van Aziatische hoornaars op privé terrein te verwijderen?
Jos Rutten antwoordde dat hij niet langer wil wachten op een globaal plan van aanpak van de Vlaamse Regering en nu werkt aan een subsidiereglement voor wie een nest wil laten verwijderen.
 
Waterbuffering op de Nethen  in Wallonië is cruciaal om overstromingen in Sint-Joris-Weert te vermijden. Is er al een concreet plan voor waar en hoe de buffering zal verlopen? Wat is de timing om deze oplossing te realiseren?
Jos Rutten  en de burgemeester zien een forse vooruitgang. Op twee locaties, in Hamme-Mille en Grez Doiceau, zijn bufferbekkens op de Nethen voorzien. De plannen zijn vergevorderd. Een omgevingsvergunning is in openbaar onderzoek.