de gemeenteraad van december 2023

22 December 2023

de gemeenteraad van december 2023

De gemeenteraad begon met de huldiging van een medewerker van de gemeente. De burgemeester loofde Jeroen Sterckx voor zijn heldendaad. Toen hij onderweg was naar het werk haalde hij op 1 december 2023 een dame uit haar brandend huis.

Daarna gaven Kris De Bruyne (CD&V) en Mattias Bouckaert (Groen) een stand van zaken van WZC De Kouter. Korian France, de achterliggende structuur van onze privé partner in De Kouter, verkeert in slecht vaarwater en wil desinvesteren. “Geen paniek”, suste Matthias Bouckaert, “ De Kouter staat niet te koop. Hoe zou je een VZW kunnen verkopen? Nee, Korian België is niet ontevreden dat ze van het juk van de koepel zal los komen.” Kris De Bruyne voegde eraan toe: “ De samenwerking met de gemeente blijft uitstekend. De Kouter zal in het voorjaar helemaal volzet zijn. De tevredenheidscijfers van bewoners en familie spreken boekdelen”. 

Er werden vervolgens aanpassingen aan het meerjarenlan 2020-2025 goedgekeurd. Open VLD, Tom Teck en An Geets onthielden zich. Burgemeester Clerckx  roemde de werkkracht van het huidige bestuur en de administratie die voor een periode van 6 jaar de investeringen wisten op te krikken van 15 miljoen naar 29 miljoen. De daadkracht van de schepenen zorgde voor een historische stroom aan subsidies. Ondermeer de parochiezaal in Oud-Heverlee, de sanering van de vijvers, de parking aan het Zoet Water en het ontwerp voor een vernieuwde Roosenberg staan nog op de planning..

speeltuin_bord_ZW.jpg

De  aangekondigde beheerregeling voor de Aziatische hoornaar is op Vlaams niveau nog altijd niet rond. Het gemeentebestuur wil niet langer wachten en wil op het eigen grondgebied de verbreiding van de Aziatische hoornaar beperken. Inwoners die een nest laten verwijderen door de brandweer of door een erkende bestrijder van vespawatch.be, kunnen voortaan op een forfaitaire subsidie van 80 euro per nest rekenen.

De gemeente werkt naarstig verder om het volledige recreatiegebied Zoet Water in handen te krijgen. Een zonevreemde woning werd intussen aangekocht. Ondertussen werd de notariële akte voor de aankoop van de camping goedgekeurd. De verkoopprijs bedraagt 40 euro per vierkante meter maar wordt verminderd met 2000 euro per perceel waarop nog een caravan of chalet staat. Per perceel met overblijfselen zoals funderingen gaat ook 750 euro af van de aankooppprijs.

De gemeenteraad heeft het voornemen om een deel van de gemeenteweg 'Voetweg 36' tussen de Waversebaan en de Heidestraat in Sint-Joris-Weert af te schaffen. Die buurtweg is al sinds 1990 bron van discussie. Een gerechtelijke uitspraak in 2014 verplichtte de eigenaar uiteindelijk de buurtweg terug open te stellen, maar het vonnis werd nooit betekend en is dus nu, na 10 jaar, vervallen. Het college haalde heel wat argumenten aan om de buurtweg af te schaffen en om tot een dading met de eigenaars te komen. Zij moeten dan wel de gerechtskosten en de meerwaarde van de grond betalen.

Agendapunten aangebracht door  Open Vld, Tom Teck en An Geets:

In het doorlichtingsverslag van de Gemeentelijke Basisschool van Haasrode werd opgemerkt dat een globaal preventieplan en een jaaractieplan ontbreken. Zij vroegen toelichting over de concrete pijnpunten waarnaar door de inspectie verwezen wordt in het verslag.
Katrien Timmermans (CD&V) verduidelijkte dat de school een uitmuntend rapport kreeg. De enkele aangehaalde tekortkomingen waren deels onterecht. De bewuste plannen waren wel degelijk beschikbaar, maar waren met een ander software pakket gemaakt. Eén raam was vergeten bij de renovatie en kon bij het openen valgevaar opleveren. De schepen is ondertussen wel al bezig met de nodige dossiers te maken voor de renovaties van de school in Blanden en Haasrode. Subsidies moeten nu worden aangevraagd en kunnen leiden tot een renovatie in 2027 en 2034.

Op tal van plaatsen in de gemeente werden aanpassingen uitgevoerd in het kader van het mobiliteitsplan. Sindsdien zijn er nog altijd problemen met signalisatie en wegmarkeringen stellen zij vast. Zij dringen aan om alle onduidelijkheden snel weg te werken. Hanna Van Steenkiste (Groen) gaf toe dat alles nog niet perfect is. Door het slechte weer hebben de aangezochte firma’s vertraging opgelopen. Sommige borden, zoals “einde zone 30 “ staan wat ongebruikelijk links van de rijweg, maar dat is perfect legaal. Zo beperken we het aantal palen.

De  raadsleden vroegen opnieuw tevergeefs om een spiegel te plaatsen op het kruispunt van de Oud-Heverleestraat en de Grezstraat. De voorrang van rechts op dat kruispunt afschaffen werd als alternatief geopperd.

De raadsleden kloegen de slechte toestand aan van de jeugdlokalen Chiro Blanden. Schimmelvorming, lekkende daken, onvoldoende verwarming, onveilige stopcontacten, enz… Mattias Bouckaert was het daarmee eens. Sommige pijnpunten waren aan de gebruikers te wijten. De  gemeente zal ze volgend jaar allemaal aanpakken. Het dossier wordt strikt opgevolgd door de jeugdconsulent en de schepen.

De raadsleden vragen om via de gemeentelijke kanalen de bevolking  op voorhand te verwittigen van de geluidsoverlast wanneer DOVO munitie vernietigt door ontploffingen.
“Als DOVO ons dat zou melden, heb ik daar geen probleem mee” zei Bart Clerckx.

Er wordt aan het bestuur gevraagd de De Betsstraat in Haasrode aan te pakken. De straat wordt vooral gebruikt door de scoutsleden en ligt er gevaarlijk bij voor fietsers. Volmondig eens, zei de burgemeester, het is zowat de enige nog overblijvende straat, die al bij het begin van de legislatuur was aangevinkt als “te renoveren”. Dat zal volgend jaar gebeuren.

Tenslotte wordt gevraagd aan het schepencollege om in overleg te gaan met de Stormvogels om de nieuwe kantine open te stellen voor lokale verenigingen als de club die zelf niet nodig heeft. Katrien Timmermans: “Het overleg is nog lopend maar op maandag en dinsdag kan de zaal alvast gehuurd worden door verenigingen. Donderdag- en vrijdagnamiddag kan ook, voor 17 uur. Van dan af heeft de club de zaal nodig”.

voetbalkantine.jpg

En zo eindigde de laatste gemeenteraad van het jaar in grote eensgezindheid, zowat alle agendapunten van meerderheid en oppositie werden unaniem goedgekeurd.