de gemeenteraad van mei 2023

01 Juni 2023

de gemeenteraad van mei 2023

Hét beeld van de gemeenteraad dinsdagavond.  Kinderen van de Vrije Basisschool Sint-Joris-Weert stelden aan de gemeenteraadsleden hun ideeën voor, die ze bedachten tijdens het 'Beste Burgemeester ...'-project van De Aanstokerij.

De eigenlijke gemeenteraad begon met de gebruikelijke administratieve beslommeringen die dienden gestemd te worden zoals de aanduiding van vertegenwoordigers in de raden van beheer van verenigingen en intercommunales, waar Oud-Heverlee deel van uitmaakt. Sinds deze legislatuur worden sommige mandaten aan gemeenteraadsleden van de oppositiepartijen gegund. Dat leidde dit keer tot een ingewikkelde situatie. Patrice Lemaitre ( Open VLD) was aangeduid om op de algemene vergadering van de Raad van Beheer van WZC De Kouter de gemeente te vertegenwoordigen, met het mandaat om de beslissingen van de Raad van Beheer goed te keuren. Beslissingen waar hij eigenlijk tegen was, of minstens vragen bij had. Maar Patrice was die dag belet. Ook zijn partijgenote kon niet. Zodoende nam uiteindelijk Maggy Steeno de taak over.

Daarna was er eensgezindheid bij de goedkeuring van de bijgewerkte arbeidsreglementen en de functieomschrijvingen bij de muziekacademie en bij het gemeentelijk basisonderwijs. Bij dat laatste onthield N-VA zich. Ze vonden het niet kunnen dat er sancties mogelijk zijn bij het niet uitvoeren van bijkomende taken.

Er werd een plan opgesteld om het beschermd dorpsgezicht rond de kerk van Blanden herin te richten. Er is eindelijk een overeenkomst met de dienst erfgoed om de rammelende kasseistrook te vervangen door asfalt en om de wankele kerkhofmuur te vervangen. Aangezien er graven tot tegen die muur liggen, moet er eerst ontgraven worden en daarbij zal een archeoloog worden ingezet. De aftandse betonafsluiting op die muur mag nu toch weg. Het oude kerkhof wordt een stiltezone en er komt een wandelpaadje tussen de twee delen van het kerkhof. Het is de bedoeling om op termijn het park van de Kouter te verbinden met de kerkhofsite. Voorjaar 2024 moeten de werken afgerond zijn. 

gemraad_muur.JPG
De kerkmuur dreigt om te vallen. De stelling van de dienst erfgoed was lang dat hij moest heropgebouwd worden met de oorspronkelijke stenen (!) De versleten betonnen elementen op de muur moeten niet teruggeplaatst worden, maar nog wel bewaard.

Er is een overeenkomst met Wegen en Verkeer en met Fluvius omtrent de inplanting van een wachtbekken langs de Banhagestraat aan de tunnel onder de Expresweg. Dat wachtbekken zou de overstromingen van het kruispunt Expresweg-Naamsesteenweg moeten voorkomen. Het eerste plan van het wachtbekken was fel gecontesteerd want het zou de baan daar in de Banhagestraat gereduceerd hebben tot één rijstrook. Het wachtbekken werd nu verschoven tussen de straat en de buurtweg. In de afgesloten beheersovereenkomst bedong de gemeente ook een vergroening rond het bekken. Er komt nog een infomoment voor de inwoners. Iedereen stemde voor, alleen NVA onthield zich.

De gemeente gaat een samenwerking aan met het team van de Vlaamse bouwmeester om een ontwerper te selecteren die de plannen mag uitwerken voor een grondige renovatie van de Roosenberg. Het gebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. De ruimtes voor keuken, berging, technieken, bibliotheek en cafetaria zijn te klein of bevinden zich op onlogische plaatsen. De  podiumzaal is ook niet multi-functioneel. Kortom, het gebouw dient op duurzame wijze aangepast te worden voor een duurzaam en toekomstgericht gebruik.

De ambitie is niet min. De vernieuwde Roosenberg, met mogelijk een extra verdieping, moet drie functies combineren:

- een brasserie/cafetaria met een erg open karakter (?)  met zicht op én park én vijvers. Voor de  brasserie is een aparte uitbating voorzien.
- De laagdrempelige bibliotheek moet vlot toegankelijk zijn en modulair zodat kleine evenementen en lezingen gemakkelijk organiseerbaar zijn.

- De evenementenzaal moet opdeelbaar zijn, zodat zowel grotere als kleinere evenementen er kunnen doorgaan. Deze zaal staat hoofdzakelijk ten dienste van inwoners, verenigingen, scholen… en bevindt zich op het gelijkgrondse niveau. Hier kunnen scholen hun optredens houden, verenigingen feestjes of restaurantdagen organiseren, de jeugd een fuif. Hier is plek voor een rommelmarkt, voor het onthaal voor een grote buitenactiviteit, voor vergaderingen of studiedagen, voor diverse andere binnenactiviteiten waaronder vakantiekampjes…

Open Vld en Tom Teck stemden tegen. Ze hebben het niet zo voor de Vlaamse bouwmeester, en de mogelijkheid van een bijkomende verdieping zint hen ook niet.

roosenberg.JPG
Een foto van 15 jaar geleden. Zoek de verschillen...

Vervolgens was er enige discussie rond een drietal omgevingsvergunningen bij renovatie en nieuwbouw van woningen in Weert en Haasrode. De gemeente bedong daarbij telkens een grondafstand als dat nodig was om bvb de verkeersveiligheid te verhogen, de toegang tot de school te verbeteren, een kruispunt te vergroenen, enz…
Deze keer ging het om forse grondafstanden, 16 are in de Verbindingsstraat, 5 are in de Elzenbroekstraat.

Een koehandel vond N-VA, niet koosjer al dat voor-wat-hoort-wat gedoe.  Hanna Van Steenkiste (Groen) vond die onderhandelingsronde de normaalste zaak ter wereld. Maar uiteindelijk stemde NVA voor, want ze waren tevreden met het resultaat van de onderhandelingen. In één dossier stemde Open VLD/Tom Teck tegen. Ze vonden de grondafstand daar onvoldoende.

grondafstand2.jpg

Detail van een omgevingsvergunning. Het kruispunt blijft vrij van bebouwing zodat het zicht op het kruispunt verbeterd. 

Vervolgens nam de gemeenteraad kennis van een klacht rond het instellen van de uitgebreide zone 30 in de  Stationsstraat in Weert. Heel de Stationsstraat dient Zone 30 te worden, aldus de klacht. De klacht werd door het agentschap Wegen en Verkeer verworpen. De gemeente houdt voorlopig alles zoals gepland, maar sluit een latere aanpassing niet uit.

Als laatste punt lichtte Jos Rutten toe dat de gemeente de  kandidaatsstelling voor het Nationaal park Brabantse Wouden steunt, maar toch enkele opmerkingen toevoegde. (Dat plan werd de volgende dag officieel ingediend). Jos benadrukte dat het Masterplan vooral moet gezien worden als een bib van ideeën waarvoor met alle partners naar financiering wordt gezocht om ze stapsgewijs te realiseren. Hij stelde, net als vorige gemeenteraad, iedereen gerust: het statuut van Nationaal Park zal de autonomie van de gemeenten nergens ondergraven. Dus geen bijkomende bouwbeperkingen, geen nieuwe reglementering rond pachtovereenkomsten, voorkooprecht, enz.

Vervolgens werden de extra agendapunten, aangebracht door de oppositie besproken.

N-VA vroeg aan de gemeenteraad om de opmars van de Aziatische hoornaar onder de aandacht te brengen met een artikel in het infoblad en om zendertjes te kopen. Die zendertjes worden op de met een lokdoos gevangen hoornaars gekleefd om zo hun nesten te vinden.

Een artikel in het infoblad komt er, zei Jos Rutten (Vooruit) maar het gebruik van lokdozen raden  bevoegde wetenschappers af. Want dergelijke lokdozen zijn helemaal niet selectief.  De zendertjes, die 300 Euro per stuk kosten, zijn niet efficiënt. Ze hebben tot nog toe slechts in één geval de vondst van een nest opgeleverd. Er komt wel een nationaal centraal meldpunt voor de hoornaars en Natuur en Bos zoekt doelgericht naar nesten.

N-VA vindt erfgoed belangrijk en stelde voor dat de gemeente de Maria Theresiakapel langs de Naamsesteenweg zou kopen, restaureren en er een functie aan geven. “Talrijke verenigingen in Blanden hebben interesse”, beweerde Maggy Steeno (N-VA). Dat de kapel op het grondgebied van Bierbeek ligt vond ze geen bezwaar. De huidige eigenaar, de familie Vanderelst, wil de kapel kwijt. ANB en Bierbeek hebben geen interesse.

M.Theresiakapel.JPG

De M.Theresiakapel ligt op de kruising van de Naamsesteenweg en de Walendreef, net over de grens met Bierbeek

Kris Debruyne vertolkte de mening van het bestuur: “De hoge kostprijs van een renovatie, zonder duidelijke meerwaarde voor onze gemeente en zonder zicht op een nieuwe functie van het gebouw, is onverantwoord“.  De gemeente wil wel aanwezig zijn op een overleg met alle betrokkenen.

Open-Vld, Tom Teck en An Geets pleiten voor een alternatieve omleidingsroute, nu de werken aan de Waversebaan begonnen zijn. Zij vinden dat de gemeente tweerichtingsverkeer moet mogelijk maken langs de rand van het Zoet Water. Als de paaltjes en verlichting weggenomen zou worden, dan is de weg breed genoeg voor tweerichtingsverkeer, vonden ze.
Burgemeester Bart Clerckx (CD&V) vond dat een slecht idee: “ Die weg wordt druk gebruikt door wandelaars en fietsers.  Binnen de kortste keren zitten we dan met veel sluipverkeer naar Brussel. Bovendien is de kostprijs om voor 3 maanden de verlichting te verwijderen en terug te plaatsen is ook erg hoog.” . “Omleidingen zijn noodzakelijk, en daarbij zijn telkens winnaars en verliezers, tijdelijk drukkere of juist kalmere straten. We moeten er door” besloot de burgemeester.

Tenslotte wil het gemeentebestuur, op vraag van Open VLD/Tom Teck en An Geets,  er over nadenken om het aantal uren, dat je zonder afspraak voor eenvoudige zaken terecht kan op het gemeentehuis, uit te breiden.