de gemeenteraad van april 2023

27 April 2023

de gemeenteraad van april 2023

De Groen fractie opnieuw voltallig op gemeenteraad.

Naast de vele administratieve punten waar iedereen het snel over eens was, waren er toch enkele blikvangers die niet zonder discussie goedgekeurd werden, zoals de scholenfusie, het voorontwerp rond de verwerving van de Zoet Water Camping en een samenwerkingsovereenkomst die uiteindelijk moet leiden tot een natioonaal park “Brabantse Wouden”. 

Fusie dorpscholen Oud-Heverlee

De gemeenteraad besloot in oktober 2022 de gemeenteschool en de vrije school van Oud-Heverlee te fusioneren tot één dorpsschool, onder de vleugels van één team.

De afgelopen maanden werd door directie, leerkrachten, ouders, en het gemeentepersoneel  hard gewerkt aan de “Overeenkomst tot overdracht.“. Daarin werd overeengekomen dat de gebouwen en de speelplaats van de gemeenteschool in erfpacht worden gegeven aan de vzw Comité voor Onderwijs Annuntiaten Heverlee. Dat comité moet wel jaarlijks 30.000 euro investeren in de gebouwen. Het  schoolmeubilair, ICT materiaal, enz. worden kosteloos overgedragen.

De kinderen die op het moment van de overdracht geen Rooms Katholieke godsdienst volgen, zullen de gekozen cursus kunnen blijven volgen. Maar die keuze is dus uitdovend.

Al het personeel van GBS De Letterberg wordt overgenomen.

N-VA had wel wat vragen rond die keuzevrijheid en het afgeslankte personeel.
Schepen Katrien Timmermans  (CD&V) en Mattias Bouckaert (Groen) benadrukten dat ook na de overdracht  er nog keuzevrijheid van godsdientonderwijs zal zijn. De twee gemeentescholen enkele kilometers verder bieden die gelegenheid. Er werd ook geen personeel afgedankt, wel werden niet alle contracten die ten einde liepen verlengd. N-VA onthield zich.

Verwerving Zoet Water Camping door de gemeente.

Een volgend belangrijk punt was de overeenkomst tussen de gemeente en de Camping Zoete Waters. De verkoopprijs bedraagt 40 EUR per m2. Maar de gemeente kan een forfaitair bedrag van 2.000 EUR per perceel in mindering brengen per caravan of chalet die achterblijft op het moment van de overdracht. De definitieve akte zal geagendeerd worden op de gemeenteraad van december 2023, waarna de verkoop kan plaatsvinden begin 2024.

Tussenkomst treinabonnement.

De gemeenteraad besloot aan de inwoners 75% van de waarde van een treinabonnement tweede klasse terug te betalen van het traject Oud-Heverlee - Leuven of Sint-Joris-Weert - Leuven, gedurende de periode dat de busverbinding van De Lijn door de wegenwerken aan de Waversebaan onderbroken is.

Stand van zaken nationaal park Brabantse Wouden

Deze gemeenteraad bracht meer duidelijkheid rond de kandidatuurstelling om de Brabantse Wouden als nationaal Park te erkennen. Er lag een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst ter stemming.
Helemaal af is de overeenkomst nog niet maar de grote principes zijn wel al vastgelegd. Het masterplan Brabantse Wouden en de samenwerkingsovereenkomst om dat plan uit te voeren zou op de gemeenteraad van april volgend jaar bekrachtigd moeten worden. Het is een samenwerkingsovereenkomst tussen liefst 14 gemeenten, de provincie, ANB, de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en de Koninklijke schenking.

Misschien het belangrijkste principe is dat het statuut van Nationaal Park de autonomie van de gemeenten nergens ondergraaft. Dus  geen bijkomende bouwbeperkingen, geen nieuwe reglementering rond pachtovereenkomsten, voorkooprecht, enz. Toch bleek dat net de bekommernis van Open VLD, die daarom tegenstemde. Kris de Bruyne (CD&V) zei dat alle geopperde bezwaren in een commissie zullen behandeld worden. 

Vragen van de  oppositiepartijen.

“Heeft de gemeente een hemelwater- en droogteplan en zal de gemeente gebruik maken van de  provinciale subsidies om woningen te beschermen tegen schade door overstroming? “wou N-VA weten.  Jos Rutten (Vooruit) wist dat het klimaatplan, waarin een luik adaptie aan de klimaatverandering vervat zit op die moment afgestemd wordt met de wateroverlastzones van Fluvius. Vervolgens zullen  in het klimaatactieplan gepaste maatregen opgenomen worden. Alle mogelijke kanalen van subsidies zullen benut worden.

“De parkeervakken die op straat als verkeersremmer werden aangebracht, werden zonder overleg met de bewoners uitgetekend “ stelde N-VA. “Sommige inwoners kunnen niet meer voor hun eigen deur parkeren” volgens Maggy Steeno.

Hanna Van Steenkiste (Groen)  gaf aan dat het de parkeervakken op openbaar domein werden aangebracht. De mobiliteitsdienst van de gemeente beslist in overleg met de politie hoe en waar de parkeervakken komen. De veiligheid van alle weggebruikers is daarbij het enige criterium.

De aanleg van het Park aan de Kouter ligt al enige tijd stil, stelt Francis Van Biesbroeck vast. Hij vroeg naar een stand van zaken.

Burgemeester Clerckx (CD&V) gaf toe dat de aanleg vanwege het slechte weer vertraging had opgelopen. Maar  eerstdaags wordt er opnieuw gewerkt, wist hij. Tegen de zomer moet het park én de bushalte aan de Kouter klaar zijn. Sommige beplanting zal helaas pas in het najaar kunnen gebeuren. Het natte weer heeft ook zijn voordeel: het bewijst dat de wadi’s werken. Maar het is wel de bedoeling dat het water er niet blijft staan, zoals nu het geval is. Dat vergt nog wat aanpassingen.

Open VLD kwam nogmaals terug op de verontreiniging met PFAS rond het Canivet stort. “Heeft de eigenaar van het stort concrete toezeggingen gedaan voor de beloofde metingen?  Is er een einddatum voor het beschrijvend bodemonderzoek afgesproken? Zijn de gegevens van de metingen openbaar?

Jos Rutten antwoordde dat de eigenaar op twee plaatsen een grondwateronderzoek zal bekostigen. De gemeente zal hetzelfde doen op nog twee à drie andere plaatsen, daar waar het grondwater gebruikt wordt. De resultaten van de oude metingen zijn openbaar raadpleegbaar.

En zo zat deze gemeenteraad er na 1 uur 35 minuten er weer op.