de gemeenteraad van 29 augustus 2023

19 September 2023

de gemeenteraad van 29 augustus 2023

De zitting begon uitzonderlijk met de OCMW raad en niet, zoals gebruikelijk, met de gemeenteraad. Zo kon het publiek blijven zitten tot het laatste punt dat in besloten zitting werd behandeld. Dat punt ging over een dading met een muziekleerkracht.

We beperken ons tot de meest relevante punten:

Het eerste punt van de gemeenteraad ging over de aankoop van een paar percelen rond het ontmoetingscentrum in Sint-Joris-Weert. De gemeente had in maart al een bod uitgebracht bij de openbare verkoop. Maar de verkopers trokken het bod in. De gemeente heeft nu een minnelijke schikking met de verkopers getroffen voor een totaalprijs van 345.000 euro. Het is niet de bedoeling de percelen te bebouwen. Maar ze zijn bedoeld als een groene speelzone in het centrum van Weert.

grondaankoop.jpgIn het donkergroen de percelen rond het ontmoetingscentrum in Sint-Joris-Weert. De lichtgroene percelen worden nu toegevoegd aan het gemeentelijk patrimonium.

Vervolgens werden enkele kleine wijzigingen goedgekeurd aan de schoolreglementen van de gemeentescholen en aan het arbeidsreglement van de muziekschool.

Ook een kleine wijziging aan het subsidiereglement voor projecten in het Zuiden werd goedgekeurd. De gemeente subsidieert jaarlijks zo’n 20 projecten waar lokale verenigingen en particulieren zich voor inzetten. Mattias Bouckaert, schepen van ontwikkelingssamenwerking, gaf aan dat op vraag van de Wereldraad voortaan expliciet in het reglement wordt opgenomen dat persoonlijke onkosten zoals vliegtuigtickets, medische kosten, reisverzekering, enz… niet in aanmerking komen voor die subsidies. De subsidies moeten rechtstreeks aan de plaatselijke bevolking ten goede komen.

Al deze punten werden unaniem goedgekeurd.
Alleen het laatste behandelde punt, het klachtenbeheer in de gemeente, zorgde voor enige discussie. Hoe strikt moet de privacy van een klager geïnterpreteerd worden? Mogen alleen de klachtencoördinator en de klachtenbehandelaar weten wie de klacht indiende, of moeten ook het gemeentebestuur en de gemeenteraadsleden inzage krijgen? Het reglement ging ervan uit dat de privacy voldoende verzekerd wordt door de zwijgplicht van de gemeenteraadsleden. Het ging allemaal nog eens goed bekeken worden. Eventueel komt er een aanpassing van het reglement. Het voorlopig reglement werd gestemd zoals het nu voorlag. Alleen N-VA onthield zich.

Dan volgden een reeks vragen, aangebracht door de oppositiepartijen.

De eerste serie vragen van N-VA ging over de heraanleg van de Waversebaan en het kruispunt aan het Zoet Water.
“In een volgende fase wordt het gedeelte Korbeekdamstraat-dorpskom OH aangepakt “ zei burgemeester Bart Clerckx. “Via de website en eerstdaags ook via het infoblad kunnen onze inwoners zich informeren over de timing en het verloop van de werken. De aannemer maakt zich sterk dat het kruispunt op 1 oktober terug open is” . Op bijkomende vragen antwoordde de burgemeester dat de inwoners van Weert een vervangend treinabonnement kunnen krijgen zolang de Lijnverbinding met Leuven onderbroken is. Bijkomende steun aan de horeca is echter niet voorzien. De diepe putten in de Weertsedreef werden inmiddels gevuld.

Mark Binon (N-VA) vroeg of de gemeente subsidie kon geven aan inwoners als ze nesten van Aziatische hoornaars willen laten verdelgen. Leuven geeft 77 euro subsidie. Jos Rutten (SP.A) gaf aan dat een regionale aanpak gewenst is. Op korte termijn zijn er verschillende initiatieven: minister Demir komt volgende maand met een actieplan, ANB maakt een raamcontract waar alle gemeenten kunnen op intekenen en ook de brandweer van onze regio werkt aan een plan. Dus beter nog even wachten, besloot Jos Rutten. Een ontgoochelde Mark Binon zei dan maar dat hij hoopte dat er tegen dan een pak hoornaarsnesten zullen bij komen (!)

Het gemeentebestuur ging wel in op de vraag van N-VA om aandacht te besteden aan de zwaluwnesten aan de sushi-bar langs de Naamsesteenweg. Dat huis wordt binnenkort afgebroken, samen met de aanpalende voormalige apotheek op het kruispunt Naamsesteenweg-Expresweg in Blanden. De gemeente zal de aannemer vragen om de nesten gerust te laten tijdens de broedperiode en nadien kunstnesten te voorzien.

Een volgende vraag ging over de bushalte aan de Kouter. De Burgemeester gaf mee dat er eerstdaags nog een bushokje komt en beugels om fietsen veilig te stallen.

Tenslotte werden enkele vragen van Open Vld, Tom Teck en An Geets beantwoord:
Aan het containerpark liggen een vijftigtal wrakken van fietsen slordig opgestapeld. Wat is de bedoeling? Van wie zijn die fietsen? Het blijken fietsen te zijn die de gemeente wettelijk gezien 6 maand moet bijhouden. Binnenkort mogen ze afgevoerd worden.

Hoe komt het dat een aantal wegen in verkavelingen in Sint-Joris-Weert nog altijd niet overgedragen werden aan de gemeente, ook al zijn de woningen erlangs al lang bewoond?
De burgemeester gaf toe dat er een probleem was. Eens de straten aangelegd zijn, beginnen aannemers aan het bouwen van de huizen erlangs, maken aansluitingen voor nutsvoorzieningen maar herstellen die slordig. Zo kan de gemeente die straten niet overnemen en blijven het privéstraten wat problemen kan geven, bvb bij kapotte straatverlichting. Er wordt nu gedacht aan een vorm van borgstelling, te betalen bij een bouwvergunning. Maar het aangekaarte probleem bij de overname van de Clement Cleremansstraat zou binnenkort toch van de baan zijn.

Met het doel om onderhoudsarme perken langs de straatkant te realiseren, werden hier en daar haagjes verwijderd en werd een bloemenmengsel ingezaaid. Er werd gevraagd naar een evaluatie en de plannen voor de volgende jaren.
Manueel onkruid verwijderen vraagt inderdaad veel te veel mankracht en dus werd als proef een mengsel van bloemen ingezaaid. Met wisselend resultaat: soms oogt het mooi, soms slordig en moet er gemaaid worden om het omvallen van de hoogste planten te vermijden. De evaluatie moet nog gebeuren.

bloemenperk.jpg

Attractief bloemenperk of onkruid?  De meningen verschillen...

Daarna werd gevraagd naar de planning van de afwerking van het Park De kouter. Zal het meer kosten dan begroot? Is er een budget voor onderhoud voorzien? Wat met de waterhuishouding?
De burgemeester antwoordde dat door de droogte in het voorjaar en de veel te natte zomer de beplanting vertraging opliep en dit najaar zal gebeuren. En nog meer pech: één van de brugjes over de wadi ging stuk bij het uitladen. De wadi zelf werd aangepast en werkt nu behoorlijk. Maar er blijft nog wel water staan op een stukje terras van de Kouter.

wateroverlast_Kouter.jpg

Op het einde van het terras kan het water niet in de grond dringen.

Dat komt door de fundering van de Kouter waarbij een ondoordringbare kalklaag ontstond. Die zal met zwaar materiaal doorbroken worden.
De offerte voor de speeltoestellen loopt. Het budget moet niet aangepast worden en het onderhoud zal in eigen beheer door de groendienst van de gemeente gebeuren.