de gemeenteraad van 27 juni 2023

19 September 2023

de gemeenteraad van 27 juni 2023

De gemeenteraad van 27 juni was na exact één uur afgehandeld. Nochtans werden heel wat boeiende punten besproken, maar meerderheid en oppositie waren het zelden oneens en dus werden de meeste punten zonder discussie unaniem goedgekeurd. De oppositie kwam slechts met twee voorstellen voor de dag. Ook dat was lang geleden.

We belichten hier de voornaamste gemeenteraadsbeslisingen:

De gemeente trekt de tarieven voor naschools toezicht volgend schooljaar gelijk aan de tarieven die Ferm hanteert. Het gaat om een lichte verhoging van ongeveer 10%.

De gemeente sloot een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Natuur en Bos. Daarin staan een aantal maatregelen die de domeinen die ANB beheert aantrekkelijker moeten maken voor recreanten en onze inwoners. Het voor 99 jaar in erfpacht geven van de Weertsedreef, tot vandaag een gemeenteweg, is wellicht het meest ingrijpend. ANB zal de Weertsedreef afsluiten en ontharden. De Weertsedreef zal slechts bij noodsituaties opengesteld worden voor tweerichtings autoverkeer met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

De gemeente  zal ook samenwerken met ANB voor het ontslibben van de Zoet Water vijvers. Een wandelweg aan het “Zilvermeer” met een bijkomende voetgangersbrug over de Dijle en het onderhouden van functionele en recreatieve fietsverbindingen tussen de kernen van onze gemeente zijn eveneens opgenomen in de overeenkomst.

Open VLD/Tom Teck waren niet onder de indruk van de deal met ANB. Zij vonden dat ANB met de erfpacht van de Weerrtsedreef een groot cadeau kreeg zonder veel compensaties. Burgemeester Clerckx vond integendeel dat de overeenkomst voor onze inwoners én voor onze natuur een geweldige meerwaarde vormde.

Enkele grote privéverkavelingen gaan gepaard met een aanpassing van het wegentracé. In Sint-Joris-Weert komt een verkaveling van 11 loten. 25 are blijft vrij van bebouwing en wordt publieke ruimte. Open VLD was niet tegen het wegentracé op zich, maar zag het nut van die publieke ruimte niet in.

In Blanden komt op de plaats van de Linde en het voormalig Café Kursaal een meergezinswoning met 8 woongelegenheden en 2 handelsruimten. Iedereen ging akkoord met de grondafstand. Het project zal zeker ten goede komen aan de schoolomgeving,  vonden alle gemeenteraadsleden.

Ook de samenwerkingsovereenkomst met RLD Dijleland werd goedgekeurd. De voormalige boswachterswoning aan de Kapel van Steenbergen is door Regionaal Landschap Dijleland (RLD ) grondig gerestaureerd tot “Streekhuis”. Onze verenigingen kunnen voortaan de vergaderzalen in dat “Streekhuis” afhuren. In ruil voor jaarlijks 2.500 euro kan de gemeente er 6 keer per jaar gebruik van maken.  2.500 euro, dat vond Maggy Steeno (N-VA) erg karig, zeker als ze de overeenkomst vergeleek met de huurovereenkomst, 5000 euro jaarlijks, voor de parochiezaal in Oud-Heverlee. Mattias Bouckaert (Groen) somde alle steunmaatregelen op die RLD al eerder kreeg en vond dat de vergelijking niet opging: “ De gemeente krijgt de zalen van het parochiehuis permanent ter beschikking. Bovendien gaat de huurprijs die de gemeente betaalt aan de kerkfabriek af van hun jaarlijkse dotatie. Een vestzak-broekzak operatie dus.”  

Een laatste, erg uitgebreide, overeenkomst met sportmarketingbureau Galazo voor de organisatie van het EK/BK Gravel 2023 werd ook goedgekeurd. Alle bepalingen overnemen zou te ver leiden maar laten we ons beperken tot  volgende kernpunten:
Galazo neemt omzeggens de hele praktische organisatie op zich. Tickets, sponsoring, TV- uitzendrechten, opzet van VIP ruimtes, promotiecampagne, medische voorzieningen, enz, enz…
Onze lokale verenigingen kunnen op bepaalde punten van het parcours, zoals de Torenvalk en de Speelberg, wel eigen standen opzetten.
De gemeente stelt de JOOW, het bosmuseum en de Roosenberg ter beschikking en betaalt 70.000 euro aan Galazo. De inkomsten van de VIP pakketten die de gemeente verkoopt worden daarvan afgetrokken. Als de verkoop 70.000 euro overstijgt krijgt de gemeente 25% van de winst.

Tenslotte werd de gemeenteraad op de hoogte gesteld van een charter dat alle jeugdverenigingen in de jeugdraad hebben uitgewerkt.. "We willen er samen voor zorgen dat jeugdbewegingen een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt, waar samen plezier maken centraal staat en iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien", zo luidt de gezamenlijke ambitie. Het charter staat stil bij uiteenlopende zaken als doop- en andere rituelen, alcohol, straffen, ... . Mooi gezamenlijk denkwerk van de jeugdraad.

Vervolgens kwamen twee oppositievoorstellen op tafel:

N-VA vond dat de horecazaken aan het Zoet Water hard te lijden hadden door de werken aan de Waversebaan. “Hun inkomsten daalden tot 2/3 van de normale omzet” meende Mark Binon te weten en pleitte voor een huurvermindering van de Zoete Bron en de frituur.

Katrien Timmermans (CD&V) verwoordde het standpunt van de meerderheid. De situatie is niet te vergelijken met deze van de Aquafin werken in de M.Noëstraat die 18 maanden aansleepten. Het verlies zal nu eerder beperkt zijn. Bovendien zal de horeca wel varen bij de organisatie van het BK/EK Gravel  en zorgt de Vlaamse overheid voor een bedrag van 2.500 euro aan compensatie bij wegenwerken. Het voorstel werd verworpen.

Open Vld, Tom Teck en An Geets stelden dat organisatoren van evenementen waarbij er lawaai of muziek zal zijn na 22 uur ’s avonds de buurtbewoners binnen een straal van 500 meter per brief verplicht zouden moeten informeren. Bovendien zou de gemeente alle vergunningen voor evenementen waarbij er mogelijk lawaaioverlast zou zijn na 22 uur, op hun website moeten publiceren.

Burgemeester Clerckx vond dat de huidige praktijk, waarbij de dienst Vrije Tijd het geven van een vergunning adviseert aan het Schepencollege en daarbij steeds voorwaarden zoals buurtinformatie opneemt, volstaat. In de praktijk gaf dat zelden aanleiding tot moeilijkheden. Ook dat voorstel werd verworpen.
 
Bouw je graag mee aan Groen Oud-Heverlee? Kom dan zeker eens een kijkje nemen op onze volgende vergadering. Stuur ons een mailtje en je krijgt tijdig een uitnodiging.