laatste gemeenteraad van 2020, laatste met Adri Daniëls

19 December 2020

laatste gemeenteraad van 2020, laatste met Adri Daniëls

Ook de gemeenteraad van dinsdag 15 december ging, Coronaproof, online door. Via een livestream kon het publiek goed meevolgen. Een vijftigtal inwoners deden dat ook, alhoewel velen de twee en half uur durende vergadering niet tot het einde volgden. Technisch verliep alles vlot.  Wie al eens een live gemeenteraad meemaakte zal het wellicht met me eens zijn dat het online gemakkelijker is om de besprekingen te volgen.   livestreaming via een Youtube kanaal

Het was de laatste gemeenteraad van Adri Daniëls als burgemeester. Spijtig dus dat dit afscheid vanop afstand moest gevierd worden.  Maar toch verliep het niet helemaal emotieloos. Opvolger Bart Clerckx deelde online een werkversie van de cartoon die later plechtig zal overhandigd worden. Adinda Claessen, als voorzitter van de gemeenteraad de enige aanwezige in de raadszaal, spurtte toch eventjes snel over en weer naar het burgemeesterskantoor om een bloemstuk aan Adri te overhandigen. Adri Daniëls wordt als gemeenteraadslid opgevolgd door Griet Spreuwers.

 

Bart Clerckx gaf uitleg over de aanpassingen aan het meerjarenplan. We onthouden dat de impact van de Coronapandemie budgettair (voorlopig!) eerder beperkt is. Er is wel een duidelijke stijging van het aantal leefloners. Daarnaast toont het bestuur zich heel ambitieus in de voorziene investeringen: het budget wordt opgetrokken van 14,8 naar 18 miljoen €.  De begroting werd goedgekeurd, maar de oppositie had wel enkele vragen bij het fors opgetrokken budget voor de vervanging van het gebouw van de Stormvogels. Dat zou 1,8 miljoen kosten. Daar staat dan wel een eigentijds BEN gebouw tegenover, waar de gemeente eigenaar van blijft. Op die manier zullen ook andere verenigingen buiten de uren van de voetbalclub dit gebouw kunnen huren, bv. voor het organiseren van een mountainbiketocht. De Stormvogels zelf betalen een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 20.000€. Alles is doorgesproken met de club.

Het is geen geheim dat Groen de afschaffing van de milieubelasting genegen was. Die kwam er uiteindelijk niet, maar de groep inwoners die via de Diftarrekening volledige compensatie krijgt wordt fors uitgebreid naar iedereen die een attest van verhoogde tegemoetkoming kan voorleggen.

De gemeenteraad stemde in met het gebruik van de leegstaande loges en studio in De Roosenberg door de nieuwe vereniging “Studio Roosenberg”. Plaatselijke artiesten zullen er muziek kunnen opnemen. Verder hopen de organisatoren dat jongeren uit onze gemeente geprikkeld worden om hun muzikale creativiteit te ontdekken door het aanbieden van workshops, kampen en kleinschalige evenementen.

Nieuw is ook dat particulieren, erkende verenigingen en niet-erkende verenigingen met een werking op het grondgebied van de gemeente een projectsubsidie kunnen aanvragen voor het opzetten van gemeenschapsvormende vrijetijdsinitiatieven. Zo zul je bv. voor het organiseren van een straatfeest een subsidie kunnen aanvragen tot 1.000 €.

Het subsidiereglement dat de Wereldraad (het vroegere GROS) hanteert voor het verdelen van de subsidies rond ontwikkelingssamenwerking wordt uitgebreid. Jongeren die deelnemen aan een project in het Zuiden kunnen een toelage ontvangen voor reis- of deelnamekosten.

De gemeenteraad gaat akkoord met een hele resem ondersteuningsmaatregelen voor verenigingen om de gevolgen van de pandemie op te vangen. Dat geld gaat onder andere naar extra subsidies, kwijtschelding van huurgelden, ondersteuning van jeugd- en sportkampen, hygiëne-pakketten, enz. Dan rest nog 40.000 € in het noodfonds om volgend jaar verder ondersteuning te bieden.

Met het “Toekomstforum van het Zoet Water”  kreeg een panel van gelote burgers de gelegenheid input te geven voor het Masterplan dat uiteindelijk de ganse site van het Zoet Water zal vormgeven. De aanbevelingen werden op de gemeenteraad voorgesteld, aangevuld met aanbevelingen van de gemeenteraad en zullen als leidraad dienen voor de ontwerpers. Uitgebreide info vind je hier, in een apart artikel.

 Vervolgens werden een aantal punten besproken die door de oppositiepartijen werden toegevoegd.

 

out-clipart-cartoen-raam-rusthuis.jpg

Volgens de oppositie is de privacy van aan aantal inwoners van de Kartuizersstraat bedreigd door de inkijk van een aantal kamers van het WZC De Kouter. Als oplossing voor dit probleem stelde de voltallige oppositie onder meer voor om de desbetreffende ramen in het WZC te zandstralen, zodat de bewoners niet meer naar buiten zouden kunnen kijken. Dit voorstel werd beleefd afgewimpeld door de meerderheid maar verschillende gemeenteraadsleden konden er duidelijk niet bij dat men bejaarden ook nog hun uitzicht zou afpakken. De gemeente zal proberen om de inkijk te verminderen door groenbeplanting tussen het WZC en de desbetreffende tuinen, maar het is nog niet duidelijk of er overal voldoende plaats zal zijn voor hoge bomen.

Voetweg 16 tussen de Kartuizersstraat en de Haasroodsestraat was een paar weken onderbroken door een grote betonnen trap die uitkwam op de brandgang rond de Kouter. Een paar weken geleden werd de trap echter weer afgebroken en de oorspronkelijke voetweg hersteld. De oppositie had hier (terecht) vragen over, maar Hanna Van Steenkiste gaf tekst en uitleg. De trap versperde de ganse breedte van de buurtweg en maakte het voor fietsers voorgoed onmogelijk om de buurtweg te gebruiken. De trap stond wel op de plannen van het WZC, maar nam veel meer plaats in dan de bedoeling was. De eigenlijke plaatsing was voorbarig en zelfs nog niet vergund, dus werd de nog niet afgewerkte trap weggenomen. De elementen zijn gestockeerd om later op een passende wijze hergebruikt te worden. De veelgebruikte buurtweg zal fietsvriendelijk worden aangelegd. Via een zacht aflopende helling zal hij op de brandweg rond het WZC aansluiten.

Stonehenge.jpg
De gestockeerde trapelementen

De Kouter is uitgerust met een WKK of warmtekrachtkoppeling. Zo’n WKK centrale maakt elektriciteit. De restwarmte van de generator wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen. Duurzaam en duur maar de meerprijs zou na 4 à 5 jaar terugbetaald zijn. Zonnepanelen op de Kouter zijn voorlopig niet voorzien.

De gemeente beschikt maar over één gezondheidsmeter. Die wordt beurtelings uitgeleend aan de verschillende scholen. De gemeenteraad ging akkoord om voor elke school en de gemeentelijke academie de Vonk een dergelijke gezondheidsmeter aan te kopen.

Op de vraag om op de te plaatsen geluidsschermen langs de E40 meteen zonnepanelen te voorzien antwoordde Jos Rutten dat de Administratie Wegen en Verkeer dit niet wil overwegen en de gemeente niet kan investeren in eigendom van het gewest.

Op een vraag om de gemeentelijke handelaars digitaal te ondersteunen werd verwezen naar bestaande opleidingen. Er komt heel binnenkort een gemeentelijke app met veel ruimte voor de handelaars. Daarenboven zal de gemeente een werking gelijkaardig aan “Leuven levert” opstarten.

Het voorstel om “gevleugelde zebrapaden” aan te leggen in de buurt van onze scholen werd besproken. De witte strepen van een zebrapad zijn normaal 3 meter lang, maar worden in gevleugelde zebrapaden verlengd tot 8 meter. De bedoeling van zo’n zebrapaden is dat bestuurders verder van het centrale oversteekgedeelte stoppen en zo een beter zicht hebben op de voetgangers. Beugels moeten ervoor zorgen dat voetgangers alleen het centrale gedeelte van het zebrapad gebruiken, maar de weg moet hier ook voldoende breed voor zijn. De meerderheid zal onderzoeken of zo’n zebrapaden in onze gemeente een goed idee zijn.

gevleugeld.jpg   gevleugeld2.jpg

Enkele voorbeelden van gevleugelde zebrapaden

De parking van de Hazensprong ligt er al lang erbarmelijk bij, maar er is beterschap op komst. De parking en de toegangsweg langs de Verbindingsstraat zullen aangepakt worden. De definitieve plannen zijn nog niet klaar, want die zijn afhankelijk van voortlopende onderhandelingen met privé-eigenaars. De parking zelf krijgt alvast een WADI om afspoeling tegen te gaan.

detail_parking.JPG

detail van de parking met toegangsweg en WADI

Verder vernamen we dat er groen licht is om de Roosenberg en de school in Haasrode ter beschikking te stellen voor de studerende jeugd.

De flitspalen op de Parkstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat worden zeer binnenkort in gebruik genomen. De oppositie stelde voor om deze boetes als GAS-boetes te innen, zodat dit geld (deels) terug kan vloeien naar de gemeente, maar dit zou in de praktijk geen financiële winst opleveren. Er zou dan immers een extra ambtenaar aangeworven moeten worden om deze administratie op te volgen, en dat zou de gemeente meer kosten dan de extra inkomsten. Dit wordt wel nog verder besproken op het politiecollege