De gemeenteraad van februari 2022

24 Februari 2022

De gemeenteraad van februari 2022

De gemeenteraadszitting van 22 februari was er een van het hybride type. De raadsleden konden kiezen voor een fysieke aanwezigheid in de raadzaal of het digitaal deelnemen via een internetverbinding. Een drietal gemeenteraadsleden maakten van deze laatste mogelijkheid meteen gebruik. Misschien wordt dit wel het nieuwe zittingmodel. Het biedt alvast een oplossing voor wie ziek is of in het buitenland verblijft. De zitting begon met een paar wissels van raadsleden. Paul Pues, uw verslaggever, vervangt tot juni Sarah D’Hertefelt tijdens haar moederschapsverlof. Frieda Vandevoorde (N-VA) stopt haar mandaat en wordt vervangen door opvolgster An Geets.  Zij gaf meteen te kennen dat zij als onafhankelijke wil zetelen. Na het vertrek van Tom Teck uit de N-VA fractie verliest N-VA dus opnieuw een fractielid.

Het voornaamste agendapunt waren allicht de onderhandelingen om de camping van het Zoet Water en de ernaast liggende privéwoning te verwerven. Die aankoop past in het Masterplan Zoet Water. Met de beoogde extra vier ha zou zo een mooi aaneengesloten recreatiegebied ontstaan, dat talloze mogelijkheden biedt.  Met de privé-eigenaar is er een  voorakkoord in de maak met levenslang woonrecht van de huidige eigenaar.

aankoop-grond-Zoet-Water2.jpg

Het gemeentebestuur hoopt de 2 rood gekleurde zones te verwerven en bij te voegen aan het huidige park, die hier grijs zijn ingekleurd.

De camping verwerven heeft vele implicaties, niet in het minst voor de mensen die er nu permanent verblijven. Mattias Bouckaert beklemtoonde dat er zorgzaam zal worden omgesprongen met de huisvesting van de huidige bewoners. Doordat ze zich als inwoner van de gemeente konden inschrijven horen zij alvast tot de groep die voorrang geniet voor het huren van een sociale woning.

De aankopen zullen heel wat geld kosten. De gemeente rekent op subsidies om in het kader van het “Walden project, een onthaalpoort voor bosbezoekers te creëren. “ (meer info hier). De oppositie keurde de onderhandelingen mee goed, maar had vooral kritiek dat ze zolang in het ongewisse bleven omtrent de onderhandelingen.

Tennisclub Meerdael mag vier padelvelden aanleggen op de Zoet Water site. Zij krijgen een renteloze lening van 140.000 . In de opstalovereenkomst werden meteen al bepalingen en garanties opgenomen als de velden ooit zouden moeten verplaatst worden. De gemeente verzekert ook dat er ten allen tijde zal kunnen gespeeld worden.

paddelvelden.jpg

De vier padelvelden (blauw) zouden in de plaats komen van de huidige parking. Een ander gedeelte van de Tennisclubterrein wordt vergroend.

De vergaderzaaltjes in het parochiehuis kunnen gehuurd worden zoals alle andere gemeentelijke zalen, dat was al eerder beslist. Nieuw is de overeenkomst met de kerkfabriek is dat de gemeente ook de pastorietuin gratis kan gebruiken en in ruil de tuin zal onderhouden.

Om komaf te maken met de onlogische en verwarrende huisnummering in bepaalde straten werd besloten om te hernummeren.  Een uitgebreid reglement werd goedgekeurd. Inwoners moeten de nummers verplicht aanbrengen, maar mogen zelf de vorm bepalen. De lijst van straten komt in volgend infoblad.

En dan werden de punten behandeld die de oppositiepartijen aanbrachten .

De N-VA en Open VLD klassiekers zoals de putten langs de Weertsedreef, het ontbreken van verlichting in het bos langs fietstracés  en het schermen met een ontbrekend draagvlak voor het invoeren van éénrichtingverkeer in het smalle gedeelte van de Banhagestraat in de schoolomgeving ontbraken ook deze keer niet. De burgemeester wist wel dat Aquafin afzag van de aanvraag om een bufferbekken langs die straat aan te leggen.

N-VA wou ook het idee van Zuhal Demir om “GAS-vaststellers” aan te stellen laten onderzoeken. Geen goed idee voor onze gemeente, volgens Jos Rutten. Die coaches, die per twee zouden patrouilleren langs de straten mogen geen zwerfvuil oprapen, niet sensibiliseren, niet preventief optreden en zich niet om sluikstorten bekommeren. Hun enige opdracht is het op heterdaad betrappen en verbaliseren.

Een absoluut dieptepunt was het N-VA agendapunt rond Hertogenveld in Blanden. Daar zou een aanvraag lopen om “minstens twee appartementsgebouwen te bouwen met 4 bouwlagen “. “Kiezen voor “landelijk” en ondertussen zo’n project steunen, hoe is het mogelijk? luidde de zware kritiek van  de N-VA fractie.

Het bleek fake news. Er is helemaal geen project ingediend. Toch weerhield dat de N-VA fractie er niet van om nog een kwartiertje door te gaan, te schermen met bezwaarschriften van de buurt en dergelijke.

Verder vernamen we nog dat de omgeving van de torenruïne aan het Spaans Dak zou gefatsoeneerd worden en dat de gemeente af wil van het geldverslindende onderhoud van hagen langs de fietspaden. Waar de hagen slecht groeien zal dit jaar een bloemenmengsel ingezaaid worden, in afwachting van een definitieve plantenkeuze.