Oud-Heverlee investeert bijna 15 miljoen

18 December 2019

Oud-Heverlee investeert bijna 15 miljoen

Op de gemeenteraadszitting van dinsdag 17 december werd het meerjarenplan goedgekeurd. De gemeente investeert de volgende zes jaar 14,8 miljoen euro. Ook alle belastingen die het plan moeten financieren werden goedgekeurd. We onthullen hier de hoofdpunten, de details kan u weldra lezen op de gemeentelijke website en in het  infoblad.

Oud-Heverlee pioniert met een nieuwe belasting

Het gros van de inkomsten puurt de gemeente uit de aanvullende personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. De hoogte van deze belastingen, 6,5% APB en 693 opcentiemen verandert niet en blijft dus bij de laagste in België. De oppositie hekelde dat de milieubelasting dan toch behouden bleef. Schepen Mattias Bouckaert gaf dat toe, maar beklemtoonde dat de sociale compensaties uitgebreid zullen worden, zodat het een socialere belasting wordt.

Andere belastingen en retributies werden wel aangepast. Zo wordt de aflevering van sommige administratieve stukken wat duurder, de belasting op reclamedrukwerk, groeven, logies, leegstand, tweede verblijven, bibliotheekdiensten blijft grosso modo ongewijzigd.

Door aanpassingen aan de tarieven die Ecowerf hanteert gaat de ophaling van huisvuil licht duurder worden. Ook voor containerpark moet iets meer betaald worden, want de werkelijke kost van de verwerking van dat afval is ondertussen viermaal hoger dan wat de gebruiker betaalt. Sommige fracties afleveren wordt wat duurder, de voorrijkost voor bestelwagens ook.

Helemaal nieuw is een belasting op bijkomende wooneenheden en bouwkavels. Het gemeentebestuur ziet goede redenen voor deze belasting. Hanna Van Steenkiste verdedigt dit: “Wanneer eigenaars bijkomende woonmogelijkheden creëren, door bv. gronden te verkavelen of woningen op te splitsen, zorgt dit voor een aanzienlijke meerwaarde voor die eigenaars. Daartegenover staan dan meestal bijkomende noodzakelijke investeringen door de gemeente.” De herschikking kadert daarmee volledig in het doel om een eerlijke fiscaliteit te realiseren.

De hoogte van de belasting is evenredig met de grootte van de verkaveling. Dit is het principe: 1000 euro per kavel voor 1 bijkomende kavel. 2000 euro per kavel bij 2 bijkomende kavels, enz… Hetzelfde principe geldt voor bijkomende wooneenheden. Een verkavelaar kan wel vrijgesteld worden van deze belasting als hij op 20% van de kavels via een sociale huisvestingsmaatschappij of verhuurkantoor sociale huisvesting realiseert. De meerderheid sprak tegen dat dit het wonen in de gemeente duurder zou maken. Een verkavelaar vraagt toch het maximum wat hij kan krijgen, alleen wordt een stukje van zijn winstmarge nu aangewend voor de gemeenschap.

Meer uitleg over deze belasting op bijkomende woonheden en kavels in deze bijlage

Het meerjarenplan

investeringen_meerjarenplan.JPG


De belastingsinkomsten zullen dienen om de hoge ambities van het huidige gemeentebestuur waar te maken. Volgende legislatuur wordt er 14, 8 miljoen geïnvesteerd.

We sommen even de grootste uitgavenposten op: ontwerpen en heraanleggen van de dorpskern van Sint-Joris-Weert, het aantrekkelijker maken van de dorpskern van Haasrode, het opmaken en uitvoeren van een beheersplan voor de beschermde dorpskern van Blanden, het realiseren van een park aan woonzorgzone De Kouter, het gefaseerd uitvoeren van het beheersplan van het Zoet Water, het verder werken aan de as Sint-Joris-Weert - Leuven: (zowel Waversebaan als Leuvensestraat), het verder werken aan de as Zoet Water- Haasrode (Blandenstraat), de ingrijpende (ver)nieuwbouw van de bibliotheeksite en het ontmoetingscentrum van Haasrode, de vernieuwing van de gebouwen in gebruik door de Stormvogels en de renovatie of vernieuwbouw van de parochiezaal van Oud-Heverlee.


Uiteraard hebben àlle doelstellingen van het beleidsplan een weerslag op het budget. Zo wordt er ook fors meer geïnvesteerd in burgerparticipatie, in het klimaatactieplan, in snelheidscamera’s, verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, kwalitatieve middelen en IT voor de scholen, het vergroten van het vrijetijdsaanbod en het versterken van de Noord-Zuid werking.

In bovenstaande tabel worden alle investeringen hoger dan 100.000 euro opgelijst