De gemeenteraad van november 2022

02 December 2022

De gemeenteraad van november 2022

De gemeenteraad begon met een minuut stilte ter nagedachtenis van Frans Rentmeesters, die eerder op die dag overleed. Frans was 36 jaar gemeenteraadslid, eerst voor CD&V, later bij Fusiebelangen.

Vervolgens werd teruggekomen op enkele punten van vorige gemeenteraad. Het bestuur kreeg het advies van Ecowerf om niet in te gaan op de oppositievraag om isomo op te nemen in het lijstje gratis binnen te brengen fracties op het containerpark. Het bestuur wilde Ecowerf daarin volgen en vroeg een stemming. Alleen N-VA stemde tegen.

De voorgenoemde goedkeuring van de fusie van PBE en Iverlek tot Fluvius Zenne-Dijle werd vorige gemeenteraad al goedgekeurd. Het standpunt dat onze gemeente innam blijkt nu te worden bijgetreden door de andere gemeenten. Daarom wilde  het gemeentebestuur de eerdere beslissing bekrachtigen met een nieuwe stemming. De goede intenties van het bestuur werden duidelijk niet geapprecieerd. Een foute boel vond Open VLD: Over wat niet op de agenda staat, mag niet gestemd worden.

Na deze wat bitse woordenwisseling over procedures kon de gemeenteraad beginnen met de geagendeerde agendapunten. We beperken ons tot de voornaamste.

 Alles wordt duurder en dus past de gemeente haar reglementen aan.  Zo wordt naschoolse schoolopvang  iets duurder. De deelname in de kostprijs van vrije tijdsactiviteiten wordt voortaan vastgelegd a rato van de kostprijs van de activiteit, met een minimum van 0 euro en een maximum van 25 euro/activiteit/dag. Ook nutsmaatschappijen moeten voortaan meer betalen voor de hinder bij werkzaamheden, zoals het opbreken van een voetpad of het afsluiten van een straat . 

Over al deze  aanpassingen was geen discussie en ze werden vlot goedgekeurd. 

Dat was niet het geval bij de verhoging van de dagprijs in de Kouter. Patrice Lemaitre (Open VLD) sprak van een dagprijsverhoging van 71 naar 88 euro, veel meer dan de  inflatie. Niet zo, weerlegde Mattias Bouckaert (Groen): “Als we correct vergelijken, na aftrek van de VIPA subsidies, volgt de dagprijs netjes het inflatiecijfer. We kozen bewust om de dagprijs in stapjes te verhogen  om niet plots met een grote stijging geconfronteerd te worden.“ Mattias beaamde wel dat de privépartner de kostprijs van haar dienstverlening beter diende te motiveren. Over al dan niet uitstappen van het gemeentebestuur uit het beheer van de Kouter is nog geen beslissing genomen. Er wordt gewacht tot de laatste cijfers bekend zijn. Overigens gaat het de goede kant uit met de bezetting. Heikel punt blijft het vinden van bijkomend gekwalificeerd personeel.

Fluvius wil de premies voor rationeel waterverbruik stroomlijnen met de premies die in de rest van Vlaanderen gelden. Zo komt er een aangepaste premie voor de aanleg van een gescheiden riolering (500€), voor de aanleg van infiltratievoorzieningen (250€)  en voor het plaatsen van regenwaterputten. 

Maar deze premies zijn kleiner dan wat onze gemeente nu al toekent aan haar inwoners. Daarom stemde de gemeenteraad in met een aanvullende premie van telkens 250 €. Deze premies zijn cumuleerbaar. 

Onenigheid was er wel bij de aanpassing van het belastingreglement op bijkomende wooneenheden en bouwkavels. In dat belastingreglement waren uitzonderingen voorzien: voor zorgwoningen en voor sociale huisvestingsmaatschappijen of sociale verhuurkantoren die voor bijkomende sociale (huur)woningen willen zorgen.

Het nieuwe reglement breidt de vrijstelling uit : private ontwikkelaars kunnen vrijstelling bekomen na een overeenkomst met een sociaal verhuurkantoor. Die sociale huurwoningen moeten niet noodzakelijk komen in het nieuwe project, zolang het maar in Oud-Heverlee is. 

Dat reglement was altijd al een doorn in het oog bij de oppositiepartijen, zij het om diametraal tegenovergestelde redenen. Het gemeentebestuur gaat plat op de buik voor bouwpromotoren die de gemeente willen volbouwen (dixit N-VA). Volgens Open VLD is het een pure bijkomende belasting die bouwen onbetaalbaar maakt.  Burgemeester Bart Clerckx en  Matthias Bouckaert spraken dat formeel tegen. De enige bedoeling is bouwpromotoren een stimulans te geven zodat de gemeente de opgelegde norm over het aantal beschikbare sociale huurwoningen haalt.

MC_oud_voorstel_Banhage.JPG

Het ondertussen ingetrokken Aquafin-voorstel voor een bufferbekken langs de Banhagestraat.
Het stukje Banhagestraat , ten oosten van de tunnel onder de Expresweg zou daarbij gereduceerd worden tot één rijstrook.

Aquafin wil de grachten langs de Expresweg afkoppelen van het rioleringsnet en een bufferbekken aanleggen langs de Banhagestraat.  De gemeente zal voor 22% delen in de kosten.

De gemeente wil niet dat het bufferbekken een betonnen bak wordt, zoals het Gewest voorziet, maar wil integendeel het bufferbekken zo groen mogelijk aanleggen. De gemeente moet dan wel zal zelf instaan voor het onderhoud zoals maaien en snoeien, staat in de overeenkomst met Aquafin. 

De omgevingsvergunning aanvragen is geen gemeentelijke bevoegdheid.  Details over het aangepaste plan zijn nog niet gekend. Wel staat vast staat dat de breedte van de Banhagestraat blijft wat ze is.  Zodra het kan, zullen zeker informatievergaderingen georganiseerd worden, beloofde de burgemeester.

Tenslotte gaf schepen van milieu Jos Rutten een stand van zaken rond het burgemeestersconvenant. In dat convenant engageert de gemeente zich om tegen 2040 40% minder CO₂ uit te stoten ten opzichte van het referentiejaar 2019. Het recentste resultaat is dat van het jaar 2020. Toen zaten we aan een reductie van 13%.  (zie grafiek). Het is dus duidelijk dat het reductie onvoldoende is om de doelstelling te halen. Op het vlak van energieverbruik voor huishoudens en privaat vervoer zal een flink tandje zal moeten bijgestoken worden. Een aangepast actieplan komt binnenkort.

CO2-reductie.jpg

De gebroken zwarte lijn geeft de evolutie van de CO2 uitstoot  weer in Oud-Heverlee.
De blauwe en rode kolommen geven aan dat de huishoudens en het particulier vervoer voor het overgrote deel van de uitstoot verantwoordelijk zijn.

En dan was het de beurt aan de agendapunten van de oppositie.

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met enkele vragen van Open VLD, TomTeck en An Geets om jaarlijks een EHBO-cursus aan te bieden aan de bevolking. Ook over het opofferen van enkele parkeerplaatsen in de Milsestraat ter hoogte van de Deugniet was er een akkoord.  

De vraag naar een spiegel aan de hoek Steenbergstraat en de M. Noëstraat wil de gemeente nader onderzoeken. Plaatsen van spiegels is altijd de laatste optie, wist Hanna Van Steenkiste. “Met een spiegel is de correcte afstand inschatten moeilijk en de gemeente wordt al eens verantwoordelijk gesteld als het misloopt. Maar de toestand zal ter plaatse bestudeerd worden.”

MC_bufferbekken.jpg

Het bufferbekken in Blanden, links van het ontmoetingscentrum werkt degelijk,
maar kan niet verhinderen dat enkele tuinen soms nog waterlast ondervinden.

Ook de herhaaldelijk terugkomende vraag, de herprofilering van de gracht aan het bufferbekken in Blanden, resulteerde in een afspraak tussen de burgemeester en Tom Teck om de toestand ter plaatse te gaan bekijken.

 De vraag van een inwoner naar een mogelijkheid om zijn auto op de straat op te laden kreeg nog geen definitief antwoord, lichtte Hanna Van Steenkiste toe. Die aanvrager heeft trouwens een garage. Dus is het aangewezen daar op te laden.  Hanna: ” Alle besturen worstelen met het probleem. Een laadkabel over het voetpad kan uiteraard niet. Een kabelgoot aanleggen geeft dan weer aanleiding tot een privé parkeerplaats op straat. Een kabelarm over het voetpad, dan maar? of kabelmatten op het voetpad?  Kortom, wij onderzoeken alle mogelijkheden.”

Wat je wel kan als je niet op eigen terrein kan opladen, wist de schepen, is een oplaadpunt op de openbare weg aanvragen. Deze zal dan op een beperkte afstand van de aanvrager geplaatst worden. Maar de gemeente zal alleszins stapsgewijze voldoende publieke laadpalen aanbieden. Bij grote dossiers: vb Delhaize, toekomstige Okay, … wordt dit al systematisch meegenomen.

 Een laatste vraag, van N-VA zijde, ging over de visie op de toekomst van de huishoudhulpen van de gemeente. Mattias Bouckaert lichtte toe: “ De huishoudhulpen van het OCMW leveren zeker een grote toegevoegde waarde aan de dienstverlening in onze gemeente. Geen sprake van om dat af te bouwen. Qua verloning zitten we in de middenmoot in vergelijking met andere gemeenten. De loonschaal is misschien wat lager maar arbeidsvoorwaarden, opleiding, maaltijd- en ecocheques maken ons als werkgever toch nog attractief.” 

Op de aansluitende OCMW raad  werd beslist over een “leidraad” bij de verkoop van de OCMW grond op de hoek de Groenstraat- Korbeek-Damstraat.  Het dossier werd goedgekeurd, ondanks het felle verzet van  Open VLD, die de gemeente, ironisch, veel succes wenste bij de verkoop.  

Het bestuur wenst de grond deels te benutten voor het realiseren van sociale huisvesting. Een deel van de grond wordt verkocht vanuit een visie  die een kwaliteitsvolle ontwikkeling moet garanderen. In die leidraad worden de inplanting, densiteit, bouwhoogte enz. maar ook de organisatie van de mobiliteit en de ontsluiting, de groen- en omgevingsaanleg, het parkeren, de publieke voorzieningen, enz...beschreven. De offertes moeten aan de leidraad voldoen.

Het vast bureau wordt gemachtigd om de volledige verkoopprocedure te organiseren, inclusief de toewijzing van de verkoop na ontvangst en beoordeling van de offertes.

De gemeente huurde een huis in de Dorpsstraat in Oud-Heverlee voor asielzoekers, maar zet de huur nu stop. De voornaamste reden is dat de lokale opvanginitiatieven door de hogere overheid steeds vaker als ‘transit’-plekken worden gebruikt. Gezinnen komen toe nadat er reeds een positieve beslissing is. Het verblijf duurt dan per definitie maximum 2 maanden en is zo vaak eerder ontwortelend voor een gezin. 

Mattias Bouckaert relativeerde de beslissing : “Ook met die verminderde capaciteit blijft onze gemeente een sterk engagement opnemen, ruim boven het gemiddelde in België. In de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne nam onze gemeente opnieuw een sterk engagement op. Er verblijven nog steeds 47 personen in onze gemeente. Het OCMW voorziet zelf momenteel in 2 woningen voor gezinnen, en ondersteunt de opvang in WZZ De Kouter. Daarnaast blijven we ook de andere gezinnen in onze gemeente actief begeleiden.”

vleermuisvriendelijk_licht.jpg

De vleermuisvriendelijke verlichting langs de Waversebaan, ter hoogte van de Wittebomendreef

Verder leerden we nog dat het zonecollege blijft worstelen met de vraag over een bijkomende brandweerploeg en dat de wel erg rode vleermuisvriendelijke verlichting langs een deel van de Waversebaan iedereen verraste, maar eigenlijk nu vooral positieve reacties krijgt.