de gemeenteraad van juni 2022

19 Juli 2022

de gemeenteraad van juni 2022

Een verslag van de bewogen gemeenteraad van 28 juni 2022 Deze gemeenteraad, zal de annalen ingaan als één der belangrijkste in de geschiedenis van Oud-Heverlee. De raadsleden kregen een karrenvracht belangrijke dossiers voorgeschoteld. Uitschieters waren zeker de financiële toestand van de gemeente, de toestand van VZW De Kouter, de verkeersleefbaarheidsplannen, het beeldkwaliteitsplan Sint-Joris-Weert, het instellen van enkele fietsstraten, de verwerving van de gronden van de camping aan het Zoet Water en allerlei reglementen rond begraafplaatsen. Daarnaast volgden nog een rits vragen en punten die door de oppositie werden aangebracht én nog een aantal vragen van inwoners.Noodgedwongen beperken we ons hier tot een summiere samenvatting van de opgesomde punten. Voor meer uitleg bij de diverse agendapunten kan je altijd de gemeentelijke website raadplegen. Nadat de notulen van deze gemeenteraad op een volgende gemeenteraad zijn goedgekeurd kan u de besluiten in de notulen in extenso nalezen.

De jaarrekening 2021 van de gemeente

2021 was in vele opzichten een bijzonder jaar: de Corona-pandemie, de opvang van oorlogsvluchtelingen, de voorthollende inflatie en de stijgende energieprijzen. Het liet zich allemaal voelen in de gemeentefinanciën. Niettemin bleef vooralsnog alles financieel onder controle. Zo blijkt uit de cijfers. Er werden géén bijkomende leningen afgesloten en de leningslast daalde bijgevolg licht. Maar de burgemeester gaf wel toe dat er in de herfst een zware oefening wacht om uit de rode cijfers te blijven. Wellicht zullen niet alle investeringen in het meerjarenplan tijdig gerealiseerd kunnen worden.

Het gemeentelijk kunstonderwijs

Academie De Vonk is een succesverhaal. Ongeveer 800 leerlingen ontwikkelen in onze gemeente hun artistieke competenties. Maar men leert er meer dan een instrument bespelen of een tekst brengen. Het is een plaats waar samenspelen en samenwerken, elkaar inspireren en stimuleren, leren van elkaar,… belangrijke pijlers zijn. De academie heeft heel haar werking in een artistiek pedagogisch project uiteengezet. Dat project werd unaniem goedgekeurd.

Het verkeersleefbaarheidsplan 

Met het verkeersleefbaarheidsplan beoogt het gemeentebestuur een samenhangend geheel van maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in onze gemeente te vergroten.  Het verkeersleefbaarheidsplan bestaat uit 5 delen: een algemeen deel en 4 delen per dorpskern of samenhangende delen van dorpskernen: Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert, Vaalbeek-Laag Blanden en Haasrode - Hoog Blanden. De oppositie vroeg om elk deel apart te stemmen, maar net omdat het één samenhangend plan betreft, wilde de meerderheid daar niet op ingaan.

Schepen van mobiliteit Hanna Van Steenkiste legde uit: “Het STOPP (eerst Stappen, dan Trappen,…) principe uit het mobiliteitsplan blijft het uitgangspunt. De opstelling van de nieuwe plannen werd van in het begin van de legislatuur

minutieus voorbereid. Alle beschikbare informatie werd gebundeld: meldingen van inwoners, verkeersmetingen, het werk van de verkeersraad, adviezen van de politie, … . Ook de vele contactmomenten met geëngageerde bewoners of de initiatieven van actiecomités gaven mee voeding aan dit plan.  Vervolgens werd tot op detail-niveau in elke deelkern een brede waaier aan maatregelen uitgewerkt.

Ook de inwoners werden betrokken. Wegens de corona-epidemie werden de klassieke hoorzittingen vervangen door wandelingen. Langs verschillende info-panelen werden inwoners uitgenodigd om mee te denken. Met deze feedback zijn de plannen aangevuld en herwerkt. Ook deze herwerkte plannen werden opnieuw breed getoetst.

De interactieve kaart met alle maatregelen uit het verkeersleefbaarheidsplan haalde bijna 17.000 views, en leverde 199 reacties op. De dienst mobiliteit verwerkte alles en na een laatste bespreking op de commissie Ruimte werden de laatste aanpassingen doorgevoerd, zoals het uittesten van een dynamische éénrichtingstraat in de Banhagestraat.

Brainestraat_web.jpg

De oppositiepartijen waren niet onder de indruk. Ze vonden dat de inspraak te hoogdrempelig georganiseerd en georkestreerd was. De cijfergegevens waren niet correct, de petities werden genegeerd en het STOPP principe werd te dogmatisch doorgevoerd. Toen de zoveelste discussie over de invoering van enkelrichtingsverkeer van de Brainestraat zelfs na de stemming maar niet wou stoppen, maakten enkele toehoorders amok vooraleer ostentatief de zaal te verlaten. Zo moest voorzitter Adinda Claessen op het einde van de gemeenteraad hun vragen dan maar voorlezen en laten beantwoorden. Zo werden alle argumenten rond de Brainestraat dan toch voor de zoveelste keer weerlegd.

Het beeldkwaliteitsplan Sint-Joris-Weert 

verkeerleefbaarheidsplan_web.jpg

Het beeldkwaliteitsplan is de logische voortzetting van het verkeersleefbaarheidsplan van Sint-Joris-Weert. Het beeldkwaliteitsplan geeft een algemene visie op de ontwikkeling en de heraanleg van de dorpskern. Ondermeer de materiaalkeuze van straten, groenaanplantingen en de keuze van straatmeubilair werden uitgewerkt. Op die manier zal het ontwerp leiden tot een visueel aantrekkelijk geheel. Weerom schoot de oppositie met scherp: De Beekstraat zou een wandelboulevard worden? Da’s meer iets voor steden. Fietssuggestiestroken? Fietsers worden blijkbaar als straatmeubilair gebruikt. Zone 30? De economie zou er onder lijden. De dokter is te traag ter plaatse bij een noodgeval en als voetgangers overal mogen oversteken, is dat gevaarlijk. Hanna Van Steenkiste beklemtoonde dat integendeel de straten veel overzichtelijker en veiliger zullen worden. Ze beklemtoonde dat dit nog geen uitvoeringsplan was. Heel wat details komen later aan bod.

Fietsstraten op komst

fietsstraten_web.jpg De fietsstraat in de Lijsterstraat

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waar ook auto’s mogen rijden. Fietsers mogen de ganse breedte van hun rijrichting gebruiken en auto’s mogen fietsers niet inhalen. De maximumsnelheid is 30 kilometer per uur.

Er komt er één in de Kartuizersstraat, tussen het kruispunt met de Bierbeekstraat en de Chiro-lokalen. En ook in de Lijstersstraat. Een oppositie-amendement om slechts een stuk van de Lijstersstraat fietsstraat te maken haalde het niet.

Plannen heraanleg Waversebaan goedgekeurd 

kruispunt_web.jpg Plan heraanleg kruispunt Waversebaan - M.Noëstraat

Met de goedkeuring van de plannen en het bestek van de heraanleg van de Waversebaan, van de Wittebomendreef tot aan de dorpskern van Oud-Heverlee, komt één doorlopend fietspad van Weert naar Leuven een stap dichterbij. Door diverse aanpassingen, zoals de heraanleg van de Rozenbergstraat, de aanpassing aan de verkeerslichten aan de Dorpsstraat én door de forse prijsstijgingen van bouwmaterialen, is het budget opgetrokken tot 2,44 miljoen €.

Masterplan Zoet Water en verwerving gronden van de camping Zoete Waters

grondverwerving_web.jpg

De gemeente heeft als eigenaar van bijna het volledige recreatiegebied belangrijke kaarten in handen voor de herontwikkeling van de Zoet Water site. Twee puzzelstukken ontbreken echter nog: een zonevreemde woning en de camping Zoete Waters Caravaning zijn nog privébezit.

De inrichting van de onthaalpoort ‘Zoet Water’ als toegang tot het toekomstig Nationaal Park Brabantse Wouden – maakt dat er kans bestaat op een subsidiëring van de aankoop.

De onderhandelingen met de campingeigenaars leidden tot een voorstel van samenwerkingsovereenkomst. De voornaamste afspraak is dat de eigenaars de uitbating stopzetten en de grond verkopen aan 40 € per vierkante meter. De gemeente en het OCMW engageren zich ertoe de bewoners die niet zelfstandig een andere verblijfplaats kunnen vinden daarbij te helpen. De gemeenteraad besliste dat een notaris een ontwerpakte mag opstellen.

Verder vernamen we nog dat een soepele overgangsmaatregel het mogelijk maakt alsnog een grafconcessie te bekomen voor 20 jaar, in plaats van de nu gebruikelijke jaarlijkse verlenging.

De speelplaatsen van de gemeentescholen zullen vrij toegankelijk zijn in de zomerperiode.

Er komt een overleg met ANB om asverstrooiing en/of natuurbegraafplaatsen in onze bossen mogelijk te maken.

Ook zal het ANB de boshut aan de speelweide in Oud-Heverlee niet gewoon afbreken, zoals werd gedacht, maar vervangen. En er is nog overleg gepland: in de zoneraad zal bekeken worden hoe de brandveiligheid kan verbeterd worden. Mogelijk komt er meer personeel bij de brandweer ondanks het nu al hoge kostenplaatje van 474.000 euro voor onze gemeente

Fluvius zal om uitleg gevraagd worden welke investeringen zij voorzien om de toenemende “elektrificatie” de baas te kunnen zonder dat dat tot een overbelasting van het net leidt.