De gemeenteraad van september 2021

28 September 2021

De gemeenteraad van september 2021

Voor het eerst sinds de uitbraak van de Coronapandemie vergaderde de gemeenteraad op haar vertrouwde plek. Maar het publiek kan nog steeds de gemeenteraad online blijven volgen. Enkele belangrijke punten stonden op de agenda.

In navolging van een beleidsprioriteit van de Vlaamse Regering wil het gemeentebestuur een betere controle over de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteit van de 803 huurwoningen in Oud-Heverlee. Elke huurwoning zal op termijn een conformiteitsattest moeten hebben. De oudste woningen komen eerst aan de beurt, de nieuwste tegen 2031. Maar eigenaars kunnen hun woning vrijwillig sneller laten controleren. In dat geval is de controle gratis. Een informatiecampagne hieromtrent zal worden opgestart.

Het laatste IPCC-rapport van de Verenigde Naties is glashelder: de klimaatverandering gaat sneller dan verwacht, is wijdverspreid en wordt intenser. Dit heeft grote gevolgen voor de samenleving en de biodiversiteit. Het gemeentebestuur wil dan ook het gemeentelijk klimaatactieplan een flinke boost geven. Het plan bevat teveel acties om allemaal op te sommen, maar opvallend zijn alleszins het engagement om tegen 2030 tot een reductie van de CO2-uitstoot van gemeentegebouwen met 40% te komen, en om per inwoner één boom te planten, één vierkante meter te ontharden, één kubieke meter extra hemelwater op te vangen en één meter nieuw fietspad aan te leggen. Ook het opzetten van hernieuwbare energieprojecten, een snellere “verLED-ding” van de straatverlichting en de uitrol van laadpalen voor elektrische wagens zijn voorzien.

De gemeenteraad keurde ook het Masterplan Haasrode goed. De inwoners kregen ruim de kans om input te geven, onder meer tijdens een ontwerpatelier en tijdens de Haasroute. Daarnaast werden ook de Gecoro, de verkeersraad en de gemeenteraadscommissie betrokken bij het plan. Dit proces resulteerde niet enkel in een ontwerp voor een kwalitatieve en gedragen invulling van het woonuitbreidingsgebied Haasrode, maar ook in een ontwerp voor het gebied achter de kerk, dat grenst aan het Kerkeveld en de schoolomgeving. De ontwerper werkte nauw samen met een mobiliteitsbureau. Hierdoor doet het Masterplan ook een voorzet voor een mobiliteitstransitie, met o.a. suggesties voor de herinrichting van de Milsestraat en de Blandenstraat, het voorzien van een mobipunt en de herinrichting van het dorpsplein. Een stapsgewijze realisatie zal de leefbaarheid van Haasrode zeker verbeteren. De oppositiepartijen erkenden dat er heel wat mooie punten in het plan zaten maar bleven sceptisch rond mobiliteit, wateroverlast en de voorziene bouwdichtheid. Is meerdere bouwlagen toelaten om grote gedeelten groen te kunnen behouden wel een goed idee? Hanna Van Steenkiste beklemtoonde dat de ontwikkelaar met dit plan een richtlijn heeft, zodat hij een globaal invullingsplan kan opmaken.

WEB_WUG_eerste_plan.jpg 

Voor wie zich afvraagt wat de meerwaarde is van een groene schepen voor ruimtelijke ordening. Ziehier het oorspronkelijke plan van het woonuitbreidingsgebied in 2007. Wat begon als protest tegen een ondoordacht woonuitbreidingsgebied, eindigde in een mooi plan waar de hele dorpskern beter van wordt. Het oorspronkelijke kleine groene driehoekje is veelzeggend.

We noteerden ook de vervanging van gemeenteraadslid Griet Spreuwers (CD&V) door Gerrit Versyck.

Traditiegetrouw hadden de oppositiepartijen ook heel wat agendapunten voorbereid.

Op een vraag van N-VA naar een beter onderhoud van bermen naast fietspaden erkende burgemeester Bart Clerckx ootmoedig schuld: dat kan en moet beter in de toekomst. We hebben een bermbeheerplan waaraan de gemeente zich dient te houden. Maar dat belet niet dat er veiligheids-snoeibeurten mogelijk zijn, bvb een strook van een halve meter langs fietspaden. Dat zal in de nabije toekomst dan ook gebeuren. Er werd al gepast materiaal aangekocht en de gemeente wil jobstudenten en mogelijk ook mensen die van de rechter een alternatieve taakstraf opgelegd kregen, daarvoor inzetten.

De Weertsedreef blijft open tijdens de werken aan de Leuvensestraat en de Naamsesteenweg. Een bewegwijzering van een omleiding komt er evenwel niet, wegens onenigheid daarover met Leuven.

De gelijktijdige afsluiting van de O.L.Vrouwstraat is een spijtige samenloop van omstandigheden, gaf de burgemeester toe, maar de hinder daar zal van heel korte duur zijn, mogelijk minder dan twee weken.

De vraag om één oplaadpunt voor fietsen per gemeente bleek al achterhaald. Bij het Zoet Water is er al jaren een oplaadpunt. Maar de gemeente voorziet er in de toekomst nog veel meer.

De KUL  heeft de intentie om in het klooster van Vaalbeek tijdelijk 120 buitenlandse studenten te huisvesten vanaf eind september 2021. “Heeft de gemeente het nodige gedaan om de veiligheid en de kwaliteitsnormen te controleren?”, vroeg Open VLD.  Verschillende gemeenteraadsleden waren al een kijkje gaan nemen en zagen dat de KUL degelijk werk gemaakt had van het inrichten van kamers, keuken en gemeenschappelijke lokalen. De gemeente vertrouwt voorlopig vooral op de interne kwaliteitscontrole van de KUL. Er verblijven momenteel al 20 studenten.

Tenslotte was er een vraag van Tom Teck rond het Dome festival aan het Zoet Water op 20 september. Er waren klachten rond lawaaioverlast ook na het voorziene einduur en een klacht over het zwerfvuil dat de buurt ontsierde.

Mattias Bouckaert antwoordde dat pas eind juni duidelijk werd dat het festival kon doorgaan. De voorbereidingstijd was heel wat korter. Op een recordtijd werd een uiterst succesvolle editie met 2000 bezoekers klaargestoomd. Een enorme prestatie ! 

Uit de eerste evaluatie met de organisatoren kwamen alvast enkele verbeterpunten. Het festival werd wel degelijk volgens afspraak om 2 uur beëindigd. Medewerkers blijven natuurlijk wel graag nog even nakaarten, na een drukke avond, en daarbij ging de muziek terug op. We zoeken samen met de organisatoren hoe ze op een rustige, gezellige manier kunnen afronden. 

Ook afval in de omgeving snel opruimen was duidelijk een probleem. De organisatoren hebben wel bereidwillig zelf opgeruimd, maar het park moet ’s anderendaags morgen al veilig openkunnen.  Afval voorkomen word voor volgende editie een belangrijk actiepunt.