de gemeenteraad van oktober 2022

28 Oktober 2022

de gemeenteraad van oktober 2022

Een goed gevulde agenda dinsdagavond met meerdere belangrijke agendapunten. De burgemeester had het bij de voorgenomen fusie van de scholen in Oud-Heverlee zelfs over de meest impactvolle beslissing van deze legislatuur.

Er werd begonnen met een aanpassing van het meerjarenplan. De voorthollende inflatie en de fel gestegen energieprijzen hebben een impact op de financiële toestand van de gemeente. Sommige investeringsprojecten zullen moeten uitgesteld worden. Grootste slachtoffer is de dorpskernvernieuwing van Haasrode, stelde de oppositie, beter had men het park aan De Kouter laten vallen. Open VLD/ team Teck stemde tegen. N-VA onthield zich, want “we krijgen pas zicht op de werkelijke toestand in december, bij de begroting van volgend jaar.”

Het werd niet herhaald op de zitting, maar ook de aanleg van het park is gesubsidieerd al is het voor de meerderheid duidelijk een kwestie van willen dan van moeten. Het enthousiasme  om met het park een “groene living” voor de inwoners van Blanden en de bewoners van de Kouter te maken blijft groot.

Het vele gemeentegeld, dit jaar bijna 340.000 €, dat via de kerkfabrieken naar de organisatie van de erediensten vloeit zorgt ook nu weer voor ergernis bij open VLD. Ze begrijpen dat de gemeente er  wettelijk gezien niet onder uit kan maar waarom geen roulatiesysteem tussen Oud-Heverlee, Haasrode en Sint-Joris-Weert voor een wekelijkse viering? Kris Debruyne zei dat het centraal kerkbestuur van goede wil is om te besparen, maar dat zoiets tijd vraagt.

Dan volgde een stevige discussie over de intentieverklaring om tegen volgend schooljaar de gemeenteschool van Oud-Heverlee en de school HHOH (katholiek onderwijs), op amper 500 meter van elkaar gelegen, te fusioneren. Vooral Bram Holemans (N-VA) ventileerde een aantal van de naar eigen zeggen massale negatieve reacties van inwoners: de noodzaak van een fusie is betwistbaar want enkel de geboortecijfers van deelgemeente Oud-Heverlee werden bekeken, er is geen pedagogisch project voor de “overname”, het aanbod aan zedenleer is uitdovend en graadklassen zijn toch niet steeds minderwaardig? Maar vooral de snelheid waarmee alles verloopt en de perceptie dat alles bedisseld is en iedereen voor een voldongen feit gezet wordt, roept vele vragen op bij hem.

HHOH.jpg

Burgemeester Bart Clerckx beklemtoonde dat de fusie geen besparingsmaatregel is maar een noodzaak om kwalitatief onderwijs voor elk kind in Oud-Heverlee te blijven garanderen en het zal de samenhorigheid in het dorp versterken.

Schepen Katrien Timmermans vulde aan: “Een moeilijke oefening, maar we hebben bewust gekozen om de gemeenteschool niét in de markt te zetten. Het pedagogisch project werd bewust vaag gehouden want de directies zullen dat samen uitwerken. En inderdaad, het gaat snel, maar zoals het hoort werden de leerkrachten eerst en daarna de oudercomités op de hoogte gebracht. Heel binnenkort volgt er een infovergadering voor de ouders.”  N-VA stemde tegen, Team Teck/open VLD onthielden zich.

Vervolgens werd er stevig gebakkeleid over twee verlengingen van straten. Eentje in Blanden, een zijarm van de Bovenbosstraat en één in Oud-Heverlee, tussen de Fonteinstraat en de Waversebaan. Een verlenging van deze straten maakt bijkomende bouwpercelen mogelijk. De meerderheid wil beide projecten afkeuren omdat bijkomende wegenis onvoldoende verantwoord werd in beide dossiers. Patrice Lemaire zag in de afkeuring een systeem dat het onmogelijk maakt om als particulier je bouwgrond te verkavelen en te bebouwen. De argumentatie dat de grond al dan niet in het dorpscentrum ligt, en dus in aanmerking komt voor verdichting, is gebaseerd op willekeur, vond hij. Niemand weet waar de dorpskom begint of eindigt. Schepen Hanna Van Steenkiste verdedigde de afwijzing van beide projecten: ”Er is een duidelijk verschil tussen beide projecten. In de Bovenbosstraat is er geen deugdelijk plan ingediend en eigenlijk was het project beter onontvankelijk verklaard. In het geval van de Blokkenstraat/Fonteinstraat is er nog geen visie op de ontsluiting van de aanliggende percelen. Verderop is er ook nog woongebied, dat moet ook in overweging genomen worden.  

In het ruimtelijk beleid van de gemeente worden aan verdichtingsprojecten steeds dezelfde hoge kwaliteitseisen gesteld. We staan verdichten op goed bereikbare, reeds ontsloten locaties toe, net om andere zones te vrijwaren. Alleen zo kunnen we de kostbare en broodnodige onverharde, open groene ruimte beschermen. Zo’n project wordt dus wel mogelijk als de kwaliteitskamer en de Gecoro er meerwaarde in zien. We zijn bereid om dat in een addendum nogmaals duidelijk te maken.”

 

En zo geschiedde: het amendement en de afwijzing werden goedgekeurd. N-VA onthield zich en OpenVLD/Team Teck stemde tegen in beide dossiers.

De gemeenteraad besliste ook om de zonevreemde villa op Waversebaan 137 aan te kopen. Door deze aankoop en de geplande aankoop van de camping Zoete Waters, krijgt de gemeente de nodige ruimte om de herontwikkeling van het Zoet Water park verder te zetten. De kostprijs van 820.000 euro wordt deels gecompenseerd door de 500.000 € verwervingssubsidie van Vlaanderen die via het strategisch project Walden verkregen werd.

Voortaan zal een beschrijvend verslag en niet langer een puntensysteem beslissend zijn of een woning op de lijst met verwaarloosde gebouwen komt. De betrokken eigenaar krijgt de tijd om de gebreken aan zijn woning te remediëren.

En dan was het de beurt aan de punten die door de oppositie op de agenda werden geplaatst.

Open VLD/Team Teck hadden vragen bij de nieuwe paaltjes en het parkeren in de A.Verheydenstraat rond de schoolingang. Op een ene  plaats werd parkeren onmogelijk gemaakt, op de andere plaats wordt parkeren getolereerd. Daar zou men dan beter parkeervakken schilderen, aldus Tom Teck. N-VA protesteerde: het voetpad is daar niet breed genoeg, parkeren verbieden dus. 
“We zullen in overleg gaan met de school, de ouderraad en de politie om de verkeerssituatie rondom de school te bespreken. Deze situatie, maar ook het proefproject Milsestraat éénrichting zullen we evalueren en desnoods aanpassen.” besloot Hanna Van Steenkiste.

De belijning van heel wat fietssuggestiestroken zorgt voor veel onduidelijkheid en dus voor gevaarlijke situaties, aldus de oppositie. De lijnen lijken te fel op de belijning die gebruikt wordt voor de opdeling van de rijweg in 3 stroken, die in de nieuwe wegcode werd opgenomen onder de term Middenrijbaan. Ofwel de lijnen opnieuw wegnemen ofwel de fietssuggestiestroken in okerkleur schilderen, suggereerde Tom Teck. Een infocampagne volstaat niet.

De meerderheid ging niet akkoord:

Jos Rutten: “De belijning van een 3-strokenweg is duidelijk anders:  twee korte strepen afgewisseld met één langere”. Hanna Van Steenkiste: “Opdeling van de weg in drie is nergens toegepast in Oud-Heverlee. Het fietserssymbool maakt extra duidelijk dat het om fietssuggestiestroken gaat.” Mattias Bouckaert: “ Heel de fietssuggestiestrook in okerkleur schilderen kost 12.000 € per km maar slijt snel af, een kwalitatievere asfaltlaag kost 72.000 € per km.“

Aan het Zoet Water werden de verkeersborden “fiets-voetpad” verwijderd, zodat de stoep helemaal voor de wandelaars beschikbaar is. In de plaats kwam ook daar een fietssuggestiestrook.

Mark Binon stelt vast dat de parking aan OHL stilaan in een stort verandert: een werfcontainer hier, een verzameling nadars daar, een hoop kasseien ginder… De meerderheid beloofde er iets aan te doen.

Nieuwe wegcode schept vooral verwarring.

belijning.jpg

Het verkeersreglement kreeg op 1 oktober 2022 een flinke update met de introductie van de “middenrijbaan”. De middenrijbaan is het middelste deel van de openbare weg afgebakend door twee evenwijdige witte onderbroken strepen aan weerszijden van de rijbaan. Auto’s moeten op die middenrijbaan blijven rijden, en mogen alleen bij het kruisen op de zijstroken rijden. Alle andere gebruikers mogen de zijstroken permanent gebruiken.
De belijning wijkt onvoldoende af van de traditionele fietssuggestiestrook, en dus creeërt de wetgever verwarring en dus gevaar. De schuld van de verwarring op de gemeenten steken waar de traditionele fietssuggestiestroken correct worden gebruikt is dan ook wat gemakkelijk.

Vanwaar komt het idee?

De middenrijbaan kwam er op vraag van een aantal Waalse gemeenten. In Frankrijk is het concept al langer bekend onder de naam ‘chaucidou’. Het concept zou vooral een meerwaarde hebben op landelijke wegen waar er niet voldoende ruimte is om fietspaden aan te leggen of te markeren. In Vlaanderen worden soms fietssuggestiestroken aangelegd op dit soort wegen.
Fietsberaad Vlaanderen testte het concept in Hasselt en Bornem. De resultaten zijn niet positief: op beide locaties reden de auto’s sneller. In Hasselt gingen de fietsers dichter tegen de rand van de weg fietsen, in Bornem gingen de auto’s dichter bij de kruisende fietser rijden.

Zo luidt de wettekst

De middenrijbaan is het deel van de openbare weg afgebakend door twee evenwijdige witte onderbroken strepen aan weerszijden van de rijbaan die bestaan uit telkens twee paar korte trekken. Aan de buitenkant van de middenrijbaan ligt de “zijdelingse strook”.  De zijdelingse strook maakt geen deel uit van de rijbaan en is geen fietspad.

Fietsers, de bestuurders van rijwielen, bromfietsen klassen klasse A, speed pedelecs, niet ingespannen trekdieren, last- of rijdieren of vee mogen gebruik maken van de zijdelingse strook (al zie ik nog niet meteen een verplichting, behalve bij het kruisen) op voorwaarde dat ze rechts in de rijrichting rijden en voetgangers die zich op de zijdelingse strook bevinden niet in gevaar brengen. Andere bestuurders mogen enkel gebruik maken van de zijdelingse strook bij het kruisen en inhalen.

Voetgangers die de zijdelingse strook gebruiken, lopen links in de gevolgde richting tenzij veiligheidsredenen het rechtvaardigen (zo hebben ze beter zicht op het naderend verkeer).

Wanneer er geen berm is of wanneer die niet breed genoeg is, mogen wagens (gedeeltelijk) op de zijdelingse strook stilstaan. Parkeren op de zijdelingse strook is verboden.