De gemeenteraad van november 2021

25 November 2021

De gemeenteraad van november 2021

Het kon niet uitblijven: door de stijgende Corona-besmettingen in onze gemeente (117 vorige week alleen al ) werden tal van evenementen afgelast en  ging ook de gemeenteraad opnieuw online door. Na een tweetal uren was de agenda afgewerkt. De belangrijkste punten kan je hier, of op onze website, lezen.

Na het goedkeuren van een hele resem administratieve agendapunten zoals adviesaanvragen en het aanduiden van vertegenwoordigers in vergaderingen, trokken toch enkele punten onze aandacht: de goedkeuring van de budgetten van de kerkfabrieken weerspiegelen voor het eerst de beslissing om de kerk van Blanden te herbestemmen en de vieringen in de kerk van Haasrode te concentreren. Het exploitatiebudget van de kerkfabriek van Blanden werd deels overgeheveld naar dat van Haasrode.

De samenwerkingsovereenkomst over het aanbrengen van geluidsschermen langs de E40 in Oud-Heverlee werd goedgekeurd. De gemeente betaalt een procentuele bijdrage die wordt berekend à rato van de  gemeten lawaaioverlast. Hoe meer lawaaioverlast, hoe minder de gemeente moet bijdragen. Voor onze gemeente werd de bijdrage becijferd op 112.000 euro. Opmerkelijk is dat schepen Jos Rutten zich onthield. Hij wou een statement maken dat het principe: de vervuiler betaalt hier geschonden wordt. Voor het eerst moet de gemeente financieel opdraaien voor overlast veroorzaakt door een gewestweg.
Daarna werden de agendapunten behandeld die door de oppositiepartijen werden aangebracht.

Bij de bespreking van de vergunning voor de aanleg van een bufferbekken langs de Banhagestraat in Blanden liepen de gemoederen hoog op. Dit bekken zal het hemelwater afkomstig van de grachten langsheen de Expresweg opvangen. Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel vooraleer de weg heraangelegd wordt. Het vernieuwde gedeelte Banhagestraat wordt daardoor één rijstrook breed.

Bufferbekken_Banhage.JPG

Het bufferbekken (groen) en de vernauwde Banhagestraat (onderste straat in het grijs)


De oppositie verweet het bestuur het bufferbekken te misbruiken om zo het gewenste éénrichtingsverkeer op sluikse wijze door te duwen zonder mobiliteitsstudie, zonder draagvlak bij de bevolking en zonder verbetering voor de zachte weggebruiker.
Hanna Van Steenkiste en burgemeester Bart Clerckx hadden een heel andere mening: in de kwalitatieve bevraging in het “Vlinderpadtraject”  toonde 68% van de bevolking zich voorstander van éénrichtingsverkeer. Maar het belangrijkste is dat het een oplossing biedt voor een veiliger schoolomgeving. Bij het huidige tweerichtingsverkeer moeten de auto’s noodgedwongen de smalle voetpaden oprijden als ze elkaar kruisen in de smalle trechter op het eind van de Banhagestraat.

Op andere punten van de oppositie ging de meerderheid wel in: er komt een overleg met Leuven om de pikdonkere omleiding voor fietsers langs het Engels kerkhof te verlichten. Het opentrekken van de tussenkomst in het treintraject tussen Sint-Joris-Weert en Leuven naar alle onze inwoners werd positief beoordeeld. Ook de gevraagde “troostmuur” op onze kerkhoven kreeg zijn fiat. Op zo’n troostmuur kunnen familieleden van overledenen wiens graf einde concessie is, een foto hangen als blijvend aandenken.

De meerderheid had ook nieuws op andere vragen: de elektrische deelwagens in Vaalbeek en de bushalte aan de Kouter zullen klaar zijn op het moment dat het vervoersplan van De Lijn eind 2022 in voege komt. Burgemeester Clerckx kondigde ook al aan dat er plannen gemaakt worden voor een heraanleg van het kerkplein in Haasrode.

Als laatste agendapunt werd de plaatsing van private trajectcontroles besproken. In de gemeente Bonheiden worden de volgende 2 jaar 22 private trajectcontroles geplaatst. Een private partner doet de investering, in ruil voor een vast percentage van de boete-inkomsten. Een goed idee voor onze gemeente?  Burgemeester Clerckx hield de boot af: we zullen opvolgen hoe het loopt. Maar wat niet kan is dat de privépartner eist dat de gemeente, zoals in Bonheiden, daar alle verkeersremmende maatregelen dient te verwijderen, om zijn business model leefbaar te houden. Dat zal de verkeersleefbaarheid zeker niet bevorderen.