De gemeenteraad van maart 2023

30 Maart 2023

De gemeenteraad van maart 2023

Uitgebreide zone 30 in de hele gemeente

Op deze gemeenteraad kwamen weer heel wat administratieve afwikkelingen aan bod, zoals vertegenwoordigingen in algemene vergaderingen en een op te richten deontologische commissie, die de deontologische correctheid van politici moet bewaken. Terzijde: dit was de laatste gemeenteraad waarin uw verslaggever als gemeenteraadslid zetelde: vanaf april is Josien Van Dyck terug.

gemraad-maart.jpg

De invoering van een uitgebreide zone 30 in Blanden, Haasrode, Vaalbeek en Oud-Heverlee, leidde net als vorige gemeenteraad, bij de invoering van zone 30 in Weert, tot wat controverse.

Eerst een kleine rechtzetting: in de vorige nieuwsbrief schreven we over de stemming van de zone 30 in Weert dat de collega’s van PRO OH vonden dat er in smalle straten voor hen sneller gereden mag worden dan 30 km/uur. Dat klopte niet helemaal: zij vonden vooral de invoering van een uitgebreide zone 30 in brede woonstraten overbodig.

Op de gemeenteraad van 28 maart lichtte Hanna Van Steenkiste (Groen) de plannen voor de uitgebreide zone 30 in de overige deelgemeenten toe. Ze beklemtoonde dat de opsplitsing in woonstraten met max. 30 km/uur en doorgangsstraten met 50 km/uur enkel voordelen heeft: een uniform snelheidsregime zorgt voor duidelijkheid maar vooral meer levenskwaliteit en veiligheid voor bewoners én zachte weggebruikers. De oppositie vond dat overdreven en vond dat in bredere woonstraten sneller dan 30 km/uur mag gereden worden. Alle oppositieleden onthielden zich bij de stemming.

straten-met-max-50-km-per-uur.jpg

Standaard 30 km/uur in Oud-Heverlee, behalve in de paars gekleurde straten, waar 50 mag gereden worden. De dynamische zone 30/50 in de schoolomgeving langs de Waversebaan blijft.

van  Er is een reglement goedgekeurd rond verloren voorwerpen. Als je voortaan een voorwerp vindt, word je als vinder geacht een redelijke poging te ondernemen om de eigenaar terug te vinden. Als je de eigenaar niet kan vinden dan moet je als vinder binnen de zeven dagen aangifte doen aan een lokaal bestuur of de politie. De gemeente registreert de voorwerpen en bewaart ze zes maanden, of drie maanden in geval van fietsen. Als de eigenaar zijn eigendom niet ophaalt in die periode dan kan het gemeentebestuur de voorwerpen verkopen, schenken of vernietigen. Bij verkoop blijft de opbrengst nog vijf jaar opeisbaar door de eigenaar.

Als laatste punt kwam de verplichte tweejaarlijkse rapportering aan bod over de vooruitgang die geboekt werd rond de energie- en klimaatdoelstellingen van de gemeente. Schepen Jos Rutten (Vooruit) had wel zijn bedenkingen bij dit automatisch gegenereerde rapport. Veel input was voor interpretatie vatbaar.

En dan was het de beurt aan de oppositie met vragen en voorstellen.

N-VA kwam terug op hun eerdere vraag omtrent de voorrangsregels voor een sociale woning. De vroegere voorrangsregels stipuleerden dat mensen die hier als kind 10 jaar ononderbroken gewoond hadden, OF mensen die de afgelopen 10 jaar 3 jaar ononderbroken in de gemeente woonden, beiden voorrang hadden bij de aanvraag van zo’n woning. De bevoegde Vlaamse minister heeft echter een verstrenging van die regels op tafel gelegd: enkel mensen die de voorbije 10 jaar minstens 5 jaar onafgebroken in de gemeente gewoond hebben, hebben vanaf nu nog voorrang. De facto komt dat er dus op neer dat kinderen die ooit in de gemeente woonden  hun voorrang ‘verliezen’. De N-VA vindt dit  een spijtige zaak, en vraagt dat deze nieuwe regels versoepeld worden om ook mensen die hier ooit als kind gewoond hebben terug voorrang te geven.

Mattias Bouckaert (Groen) herhaalde zijn uitleg van de vorige gemeenteraad: de minister voorziet enkel de mogelijkheid om deze nieuwe regels te verstrengen, en niet te versoepelen. Een voorbeeld van zo’n toegelaten verstrenging is om te stellen dat enkel mensen die de voorbije 10 jaar 8 in plaats van 5 jaar in de gemeente gewoond hebben, voorrang krijgen. De nieuwe regels laten niet toe om mensen die hier ooit als kind gewoond te hebben, opnieuw op te nemen in de voorrangsgroep.  Mattias Bouckaert benadrukte ook dat het belangrijkste criterium voor toewijzing natuurlijk financieel van aard is, en dat we daar maximaal op blijven inzetten: financieel kwetsbare mensen een deftige woning bezorgen.

N-VA vroeg aandacht voor het rattenprobleem in de gemeente. Zij vroegen om het probleem in kaart te brengen en om een contract af te sluiten met een rattenvanger. Jos Rutten zei dat de gemeente alle meldingen in kaart brengt en dat er in probleembuurten preventietips verspreid worden. Rattengif gebruiken is af te raden, wist Jos Rutten, want de dosis werkzame stof in het rattenvergif dat particulieren kunnen kopen is te klein en dat verhoogt de immuniteit van de overblijvers. De gemeente zal onderzoeken of er meer moet gebeuren. Een rattenvanger aanstellen is volgens de provincie de allerlaatste optie.  

N-VA vond ook dat bewoners van een straat persoonlijk moesten verwittigd worden wanneer een straat wegens werken wordt afgesloten. “Dat gebeurt al” zei Burgemeester Bart Clerckx (CD&V). “Elke aannemer is contractueel verplicht de bewoners huis per huis te informeren. De gemeente meldt het afsluiten bovendien op de website en in de app.”

De gemeente wou niet ingaan op de vraag om ook niet-voedingskramen toe te laten op de wekelijkse markt aan het Zoet Water. Na de herinrichting van de Waversebaan kan het huidige reglement herbekeken worden. Er komt binnenkort wel een standhouder met zuivelprodukten bij.

N-VA vroeg of er contacten zijn met de banken om voldoende bankautomaten te voorzien. Hanna Van Steenkiste: “Er komen twee bankonafhankelijke geldautomaten. Eén aan de fietsenstalling aan het station van Weert en eentje in een gebouw dat zal gehuurd worden in Blanden of Haasrode. Aan die laatste automaat zal men ook geld kunnen storten. Alles moet klaar zijn in 2024.”

Batopin.jpg

Tenslotte wou N-VA nog weten of de gemeente het streefcijfer van 2% haalt, dat de Vlaamse Regering oplegt voor tewerkstelling van mensen met een beperking.  Katrien Timmermans (CD&V) antwoordde dat de gemeente niet mag vragen naar eventuele beperkingen bij een sollicitatie. Jos Rutten vulde aan dat als de intergemeentelijke werknemers zoals IGO Leuven in aanmerking genomen worden, we zeker dat streefcijfer halen.

Open Vld en Team OH, officieus verenigd tot PRO OH, mochten de twee laatste punten aankaarten.

Het eerste punt draait om de PFAS-vervuiling rond het Canivetstort. Eigenaar Roelants kreeg van OVAM tijd tot 2025 om een beschrijvend bodemonderzoek te laten uitvoeren.
Kan de gemeente niet aandringen bij OVAM om dat onderzoek sneller te doen? Kan de gemeenteraad besluiten om zelf een grondwateronderzoek te doen in een straal van 500 meter en een offerte vragen om zelf een bodemonderzoek te doen?

Jos Rutten deed het hele verhaal uit de doeken: de gemeente heeft wel degelijk aangedrongen bij OVAM om vóór de deadline van 2025 dat bodemonderzoek te doen. Maar er is goed nieuws: de contacten met de eigenaar zijn uitstekend en Roelants zal volgende week schriftelijk bevestigen dat ze het beschrijvend bodemonderzoek snel zullen laten doen en meteen ook een bodemonderzoek én grondwateronderzoek zullen laten uitvoeren in een perimeter van 500 meter rond het stort.

Het laatste punt draaide om het vergunningstraject voor de vernieuwing en herinrichting van de Waversebaan. Volgens PRO OH had de gemeente na de eerste vergunningsaanvraag beter moeten anticiperen op de bezwaren geformuleerd door Inter en ANB, door een nieuw openbaar onderzoek te starten. Burgemeester Clerckx wilde op deze gemeenteraad al “voorzichtig” antwoorden maar kon in niet teveel detail treden door de nog lopende rechtzaak. Hij benadrukte dat er geen fouten zijn gemaakt: de toevoegingen van Inter en ANB waren geen bezwaren maar adviezen, en bovendien werd in hun advies vermeld dat mits bepaalde wijzigingen het advies gunstig zou zijn. De gemeente nam integraal deze adviezen ter harte. Een nieuw openbaar onderzoek was dus niet nodig.  

En zo zat de vergadering van de gemeenteraad er weer op.

De toestand rond de Waversebaan laat Adinda Claessen, voorzitter van de gemeenteraad, ook niet onberoerd. Het inspireerde haar tot een opmerkelijk liedje op Facebook: OH Waversebaan.

OH-Waversebaan.jpg