De gemeenteraad van maart 2022

31 Maart 2022

De gemeenteraad van maart 2022

Warm onthaal van Oekraïeners in Oud-Heverlee De gemeenteraad van 29 maart 2022 begon met een toelichting hoe Oud-Heverlee de opvang van Oekraïense vluchtelingen aanpakt.   De gemeente en de inwoners tonen zich van hun beste kant, stelde Mattias Bouckaert. “In De Kluis en de laatste leegstaande vleugel van De Kouter worden gezinnen bij aankomst opgevangen en van daar doorgestuurd naar het meest gepaste gastgezin. Onze inwoners boden spontaan al 25 opvangplaatsen aan. De samenwerking met het OCMW, de scholen, vrijwillige tolken en de vele helpende handen voor hulpgoederen en transport zijn hartverwarmend. De gemeente zorgt, in afwachting van een leefloon, voor een vergoeding voor de gastgezinnen en voor vrijwilligersvergoedingen.   Kortom, de crisisopvang van de eerste 55 vluchtelingen kan zeker een toonbeeld zijn voor onze buurgemeenten.”

 

De voornaamste agendapunten van de meerderheid in een notendop.

De Vlaamse Regering subsidieert binnenkort pedagogische coaches in kinderdagverblijven. Zij zullen instaan voor de competentieversterking van de kinderbegeleiders. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het aanstellen van een deeltijdse pedagogisch coach in het kinderdagverblijf het Dol-Fijntje.

 

Minder overeenstemming was er over de organisatie van de gemeenteraad. Gemeenteraadsleden die digitaal willen deelnemen aan de gemeenteraad moeten voortaan minstens 2 weken op voorhand aan de voorzitter van de gemeenteraad melden dat zij niet fysiek aanwezig kunnen zijn.  Iets te laks stelde de oppositie: het reglement zegt niet welke redenen aanvaard worden om niét fysiek aanwezig te zijn, noch of er uitzonderingen zijn op het vooraf verwittigen, bij ziekte of quarantaine bvb. “We zullen zien hoe het loopt, desnoods verstrengen we de regels”, stelde burgemeester Bart Clerckx.

 

De gemeente moet van de Vlaamse Regering tegen 2025 negenennegentig sociale woningen kunnen aanbieden, het zogenaamd “bindend sociaal objectief”. Hoe dat objectief behaald kan worden, werd in een nieuwe visienota geactualiseerd en goedgekeurd. Open-Vld onthield zich omwille van het grote bouwproject op OCMW grond aan de Korbeekdamstraat. Daarin zijn een tiental sociale woningen voorzien. Nieuw is ook dat de gemeente voor het eerst gebruik wil maken van de mogelijkheid om bouwrechten te ruilen.  Een voor sociale woningbouw ongeschikt perceel in de Polderstraat, deels in bosgebied, zou onbebouwd blijven in ruil voor het bouwrecht op een veel geschiktere locatie in het Sint-Annaveld.

 

Door de oppositie toegevoegde agendapunten

De gemeenteraad ging niet in op het N-VA voorstel om de historische trambedding van Zwarte Jean terug open te stellen. Hanna Van Steenkiste zei dat die gronden nu allemaal in privébezit zijn, en vaak is de voormalige trambedding een belangrijk deel van de tuin van die inwoners. Maar voor een trage verbindingsweg tussen het station en het OC in Weert zijn er nog andere mogelijkheden. Die worden nu onderzocht.

 

De betonelementen langs de Expresweg vormen een onneembare barrière voor egels en klein wild, stelde Mark Binon (N-VA) vast, en hij vroeg om een oplossing, zodat er geen dieren vast komen te zitten op de Expresweg. Schepen Jos Rutten (Vooruit) beloofde in overleg te gaan met het agentschap Wegen en Verkeer.

 

Al te vaak wordt gewacht met het onderhoud van hoogstammige bomen die dicht bij private perceelsgrenzen staan, tot bewoners een gevaarlijke situatie melden, stelde Bram Holemans. Jos Rutten stelde dat gevaarlijke situaties moeilijk in te schatten zijn en het noodzakelijk is om de inzet van gespecialiseerde werklieden te bundelen. Bij de gemelde situatie in de Hollestraat werd snel gesnoeid en werden de wortels van opklimmende klimop doorgesneden zodat die zal afsterven.

 

De aangetaste Douglas-sparren aan het voetbalveld in Blanden werden in 2013 gekapt, maar de beloofde vervanging met wintereiken gebeurde niet, stelde Francis van Biesbroeck (N-VA) vast. De gemeente zal met ANB overleggen en nagaan waar het fout liep.

 

Maggy Steeno (N-VA) kwam met een dramatisch ogend agendapunt: “We stellen in de Sylvie Bollenstraat een ophoging vast van enkele meters, waardoor de omwonenden vrezen voor grondverschuiving en modderstromen bij zware regenval“  Ze wilde weten hoe  het bestuur daarop zou reageren. Het gemeentebestuur was duidelijk op het verkeerde been gezet. Het bleek niet te gaan over een tijdelijke ophoging bij bouwwerken maar om het al dan niet te hoog vloerpeil van de voorlopig enige woning op die plek. Wordt vervolgd…

 

N-VA beweerde dat de bewoners van de Zoet Water-camping een officiële brief van de gemeente kregen dat ze de camping binnen de 3 jaar dienen te verlaten. Dat bleek niet te kloppen: in de brief waarschuwde de gemeente de bewoners dat ze onderhandelde met de eigenaar over de aankoop van de camping, en dat het illegale vaste verblijf niet eindeloos kon gedoogd worden. In de brief werd er bij de campingbewoners op aangedrongen om zich in regel te stellen door zich in te schrijven als inwoner en alzo in aanmerking te komen voor een sociale woning.

 

Het gemeentebestuur werkt aan een globaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de dorpskernen. Het opstellen daarvan zal nog geruime tijd in beslag nemen. Hanna Van Steenkiste: ”Dat RUP moet geldig blijven voor de volgende 30 à 40 jaar. Het is dus logisch dat we niet over één nacht ijs gaan. We stellen vast dat het gemiddeld 3 à 7 jaar duurt voor een RUP van kracht wordt. Momenteel werken we met Interleuven aan een eerste visienota waarin een kaart met de afbakening van verschillende zones zal staan. Voor elke zone wordt dan gespecificeerd wat de ambities voor die zone zijn, en welke verordeningen die ambities moeten waarmaken. Eens dat klaar is, volgt er een ruim overleg in commissies, met alle betrokken raden en de inwoners.”

Verder leerden we dat Aquafin binnenkort een overleg plant met het gemeentebestuur over het bufferbekken in de Banhagestraat, en de gemeente onderzoekt of een schoolstraat in die straat een alternatief kan zijn voor permanent éénrichtingsverkeer.