De gemeenteraad van januari 2022

28 Januari 2022

De gemeenteraad van januari 2022

Ook in dit nieuwe jaar, worden de gemeenteraden tot nader order online georganiseerd. Het publiek kan live steeds beter volgen via streaming, want voor het eerst werden plannen en documenten op het scherm gedeeld, zoals het kruispunt aan het Zoet Water (screenshot hierboven).   Een beperkte agenda dit keer, maar een rits vragen van oppositiezijde deden ook deze vergadering uitdeinen. Sommige gemeenteraadsleden zetten steevast onderwerpen als een verdwenen verkeersbord, een defect snelheidsbord, enz. liever op de gemeenteraadsagenda dan dat te melden via de gemeentelijke app. Profileringsdrang haalt het op de bekommernis voor een snelle herstelling.   De echt belangwekkende thema’s bespreken we hier.

Rita Decock, 18 jaar lang onafgebroken gemeenteraadslid, kreeg de eretitel van ere-gemeenteraadslid. De titel kreeg ze nu, de receptie werd uitgesteld tot betere tijden.

 

De plannen voor de heraanleg van de Waversebaan werden goedgekeurd. Na jarenlange besprekingen in diverse commissies, de inbreng van experten en adviezen van de politie kreeg het innovatieve project groen licht. Blikvanger is het kruispunt aan het Zoet Water. Een asverlegging van de Waversebaan, brede voetpaden, poorteffecten, het pleinkarakter en een zone 30 moeten het voor alle weggebruikers veilig maken. De voorrang van rechts werd uiteindelijk afgevoerd, na nieuwe simulatieberekeningen. De oppositie bleef bij zijn twijfels en onthield zich.

 

Ook het advies van de gemeente omtrent het PRIAK (Principieel Akkoord) tussen de Provincie en de ontwikkelaar van het woonuitbreidingsgebied Haasrode lokte controverse uit. In dat PRIAK staan de voorwaarden opgesomd waaraan de projectontwikkelaar zich dient te houden. Voorwaarden zoals het aandeel sociale woningen, ruimte voor deelwagens, waterbuffering, een CO2 neutrale energievoorziening, kwaliteitsvol openbaar groen, de bouw van een ontmoetingsruimte en een kinderdagverblijf.

 

Maximaal zullen 160 wooneenheden worden toegestaan, een deel geclusterd in appartementen, om zoveel mogelijk groen te behouden. Open-VLD rekende uit dat al deze voorwaarden de woningen 6.000 euro duurder zouden maken. Schepen Hanna Van Steenkiste beklemtoonde dat de projectontwikkelaar de woningen hoe dan ook aan marktprijs aanbiedt, en dat de meerprijs dus afgaat van de winst van de projectontwikkelaar. Een kwaliteitsvol project, dat ten goede komt aan iedereen. Dat moet de doelstelling zijn.

Met de goedkeuring kan de ontwikkelaar nu aan de slag om achtereenvolgens een landschapsontwerp, een beeldkwaliteitsplan, een verkavelingsplan en een omgevingsvergunningsaanvraag voor verkaveling aan te vragen. Dat traject zou tegen het einde van het jaar rond kunnen zijn.

 

Vervolgens kwamen de vragen van de oppositie aan bod.

 

Liefst 10 vragen rond de komst van de Okay winkel in Oud-Heverlee. Hanna Van Steenkiste kon iedereen geruststellen: alle geopperde bezwaren waren met Colruyt afgetoetst: zo worden de goederen inpandig gelost en geleverd tijdens de dag. De geluidsoverlast blijft ver onder de norm en de afscherming met de buren werd tot ieders tevredenheid besproken. Colruyt krijgt geen bouwtoelating om het achterliggende terrein te bebouwen in tweede orde.


Knipsel_okay.JPG

Bij de vernieuwing van de Waversebaan werd al rekening gehouden met de inplanting van de Okay. Een bushalte, een parkeerplats voor deelwagens en een pakjesautomaat komen op de plaats van het bollenpark. Dat bollenpark verhuist naar de OHLparking en wordt op termijn ondergronds gebracht.

 

Open VLD toonde zich verbolgen over de haalbaarheidsstudie die de gemeente bestelde om de bruikbaarheid van het Klooster van Vaalbeek te beoordelen. Werd de beslissing “stoemmelings” genomen, zonder de oppositie te raadplegen? Burgemeester Bart Clerckx beklemtoonde dat het van goed bestuur getuigt dat alle opties, bvb. voor de hoogstnoodzakelijke ruimte voor de muziekschool,  bekeken worden. Verder is alles, laat staan een eventuele verwerving, nog hoogst onzeker. Het enige dat vaststaat is dat het klooster een gemeenschapsfunctie moet krijgen, en dus is het normaal dat de eigenaar de gemeente aanspreekt.

 

Verder leerden we dat er zeker geen containerpark komt op Canivet, dat de putten langs de Weertsedreef zullen opgevuld worden, dat er misschien nestkastjes nodig zijn in de kerktoren van Blanden om de torenvalken niet te storen bij de Viva Blanne festiviteiten en dat er goede contacten zijn met de Waalse overheid om  door buffering en ophoging van een dijk, de wateroverlast door de Nethen te verminderen.

 

Wie meer details wil vernemen: de drie uur lange livestream van de gemeenteraad blijft beschikbaar op de gemeentelijke website