de gemeenteraad van augustus 2022

31 Augustus 2022

de gemeenteraad van augustus 2022

De eerste gemeenteraadszitting na de zomervakantie telde een beperkt aantal agendapunten. Het ging dan ook vlot vooruit. Zeker wat de agendapunten van de coalitiepartners betrof. Er was nauwelijks discussie en er viel dan ook geen enkele tegenstem of onthouding te noteren.

Uw verslaggever, tot vorige gemeenteraad vervangend gemeenteraadslid tijdens het moederschapsverlof van Sarah D’Hertefeld, had dan ook een rustige avond.

We noteerden een raamovereenkomst met VERA over de aankoop van ICT en audio-visueel materiaal en een dadingsovereenkomst met Fluvius na een crash van één van hun servers. Fluvius zal 6000 € terugstorten om de overuren te betalen van het ICT personeel van de gemeente dat uit vakantie werd teruggeroepen om de data te recupereren.

De samenwerkingsovereenkomst om het vaccinatiecentrum De Roosenberg open te houden en te bemannen werd verlengd. Er werd deze keer geen einddatum vastgelegd, de overeenkomst eindigt zodra het  vaccinatieprogramma van de Vlaamse overheid volledig is afgerond.

Ook in onze gemeente zal in de nabije toekomst het papier en karton ingezameld worden in mini-containers. Nochtans was eerder dit jaar al beslist om dat net niet te doen. Wat deed het bestuur van mening veranderen?

papiercontainer.jpg

Het bleek dat nog slechts twee gemeenten binnen Ecowerf  vasthielden aan de traditionele ophaalmethode. Overschakelen op een uniforme ophaalmethode is aangewezen.

De gemeente bekwam van Ecowerf dat er zwarte containers zullen geleverd worden, met geel deksel. Geel wordt in de recyclagesector algemeen geassocieerd met de papierfractie. Maar de gele containers zorgen voor nogal wat visuele vervuiling. Bovendien kan geel plastic niet gerecycleerd worden. De nieuwe containers, uit gerecycleerd plastic, besparen dus 90% aan plastics.

Het aandeel van karton in de totale fractie is spectaculair toegenomen. Snel alles in een container kunnen kieperen zal niet stimuleren om zuinig om te springen met karton, merkte de oppositie op. Schepen Jos Rutten gaf mee dat de gemeente wil inzetten op alternatieve methodes van pakjesleveringen, bv. met een gemeenschappelijk depot. Maar dat zit nog in de pijplijn.

De oppositiepartijen hadden een tiental vragen voorbereid. Vragen, geen voorstellen en dus hoefde geen enkele maal gestemd te worden. Enkele vragen waren intussen al achterhaald, zoals de tijdelijke verkeersproblemen bij wegenwerken. De voornaamste vragen op een rijtje:

Vragen van N-VA: Waarom werd er geen beroep gedaan op IGO Leuven, maar op een privéfirma om de asbestplaten te verwijderen aan de opslagplaatsen bij jeugdhuis JOOW?  “IGO Leuven ruimt enkel niet gebonden asbestvezels op, zoals isolatie rond verwarmingsbuizen” wist Matthias Bouckaert. “gebonden asbest, zoals asbestcementplaten zijn veel minder gevaarlijk, en die verwijderen doet IGO niet.”

“Nabestaanden van oud-strijders moeten geen concessie betalen als ze bij-begraven worden op het erepark van oud-strijders” bevestigde burgemeester Bart Clerckx op de vraag hoe het “reglement begraafplaatsen” moest geïnterpreteerd worden.

Ook de verwarring rond een stabiliteitsstudie rond de zomerbar in het Zoet Water park werd weggewerkt. De studie had betrekking op de nieuwe constructie die in de ontwerpfase zit, en niet op de huidige constructie van “Bar Play”. De nieuwe, permanente constructie zal in het najaar nog in commissies besproken worden.

Op de Waversebaan komen sommige betonplaten bij warm weer steeds omhoog, stelde Bram Holemans. Het bleek eerder om verzakkingen te gaan, door slechte herstellingen na uitspoelingen door kapotte rioolaansluitingen. De burgemeester stelde dat de nutsmaatschappijen binnenkort gaan beginnen aan een serie aanpassingen vooraleer de heraanleg van de Waversebaan kan beginnen. De beschadigde platen zullen dan mee vervangen worden.

Op de vraag naar meer transparantie bij de uitvoering van het verkeersleefbaarheidsplan Sint-Joris-Weert antwoordde schepen Hanna Van Steenkiste dat de aanpassingen aan de verkeersremmers op de Kauwereelstraat ondertussen afgewerkt zijn. Daarna volgen de andere aanpassingen, ondermeer de invoering van het éénrichtingsverkeer in de Beekstraat. Eerst tijdens een proefperiode die minstens 6 maand zal duren. De verkeersstromen zullen dan permanent gemonitord worden. Inwoners zullen terdege op de hoogte worden gebracht van de verschillende stappen.

De laatste vragen kwamen van TomTeck/An Geets en Open VLD:

De eerste fase van de heraanleg van de Blandenstraat is bijna voltooid. Nu blijkt dat een elektriciteitspaal en verscheidene verdeelkasten zodanig hinderlijk op het voetpad staan dat een kind er niet veilig kan fietsen en een rolstoel niet door kan. Hoe zal daaraan verholpen worden? De burgemeester gaf aan op de hoogte te zijn, de obstakels worden verzet en op één plaats, waar dat niet kan, wordt de groenvoorziening aangepast, zodat een vlotte doorgang mogelijk wordt.

Hoe zit het met het woonuitbreidingsgebied in Haasrode? Hanna Van Steenkiste: “Het blijkt dat het principiële akkoord  met de provincie, het zogenaamde PRIAK, opgesteld in 2012, nog altijd geldig is. Een nieuw PRIAK is niet nodig. Het woonuitbreidingsgebied mag dus aangesneden worden. De gemeente heeft de bevoegdheid over de wijze van invulling te beslissen. De projectontwikkelaar is nu bezig de percelen van de eigenaars over te kopen. Tot heden had hij enkel verkoopovereenkomsten. Naar verwachting zal de ontwikkelaar in 2023 een omgevingsvergunning aanvragen.”

Een laatste vraag ging over de stand van zaken om de wateroverlast in de toekomst te vermijden.

Jos Rutten had een Powerpoint presentatie klaar om de stand van zaken toe te lichten. Hij beklemtoonde dat we deze problematiek in een ruim kader moeten bekijken: er is een klimaatactieplan met een luik klimaatadaptie in de maak. Daarin zijn een “hemelwater- en droogteplan” én een “plan van aanpak-wateroverlast” opgenomen.

Concreet is er overleg met verschillende instanties om de Molenbeek en de Nethen te verbreden, en een bufferbekken stroomopwaarts de molen aan te leggen. Een gewestgrensoverschrijdend project. Ook op de Dijle zijn maatregelen in de maak, zoals een aanleg van een dijk aan de zuidkant van de Neerijsebaan. De bewoners krijgen inspraak over de verschillende mogelijkheden. Er is nog overleg bezig over de riolering in de Beekstraat en de Roodsestraat. In Blanden/Haasrode werd de gracht aan het bufferbekken geherprofileerd.