controverse Beekstraat

Open Vld, Tom Teck en An Geets stelden de resultaten voor van hun enquête rond de herinrichting van de Beekstraat in Sint-Joris-Weert. Zij concludeerden dat er geen draagvlak was bij de bevolking voor de invoering van éénrichting in die straat en dat er nadelige gevolgen waren voor de omliggende straten. Zij stelden voor om gedurende een nieuwe proefperiode een beperkte éénrichting uit te proberen, waarbij in het gedeelte van de Neerijsebaan tot de Delhaize dan verkeer in beide richtingen zou toegelaten blijven.

Daar ging de meerderheid niet mee akkoord. Schepen Hanna Van Steenkiste (Groen) gaf toe dat het omrijden niet prettig is. Maar zij stelde ook dat de éénrichting zorgde voor een duidelijk straatbeeld en een veel grotere verkeersveiligheid voor de 200 kinderen en ouders van de basisschool. Ook hun bevindingen zullen opgenomen worden in het evaluatieproces. Ze was vooral verwonderd dat het voorstel om het enkelrichtingsverkeer halverwege de straat in te voeren als een volwaardig alternatief werd voorgesteld. Dat werkt niet. Want dan loopt het verkeer vast wegens geen mogelijkheid om te draaien, tenzij op een privéparking.

Beekstraat.jpg Beekstraat_gewenst_(1).jpg

Haar volledig betoog kan je hier lezen:


Uiteraard is het fijn als de oppositie betrokken is bij wat er leeft in de gemeente. We zijn dan ook heel benieuwd naar eventuele voorstellen.

Wel raden we aan om ook een belangrijke doelgroep waarvoor deze maatregelen genomen worden, te bevragen: en dat zijn in de eerste plaats de meer dan 200 kinderen en hun ouders van de school in de Pastoor Tilemansstraat.

Ik begreep dat de school ook een reactie heeft voorbereid naar aanleiding van deze enquête. De directie zal jullie deze bezorgen.

We gaan uiteraard de resultaten van de enquête meenemen naast alle andere input bij de analyse van het proefproject Beekstraat enkelrichting, maar laat me toe om nog enkele zaken te kaderen.

 

  • De initiële opzet was de verkeersveiligheid in de Beekstraat verhogen.

Dit is in de eerste plaats een oefening om te bekijken: hoe verdelen we de beperkte ruimte die er is over voetgangers, fietsers, geparkeerde wagens en het gemotoriseerd verkeer.

De Beekstraat enkelrichting maken hebben we zeker niet gedaan om automobilisten te pesten. We beseffen dat het omrijden vervelend is en we weten heel goed dat dit impact heeft op de omliggende straten.

Waar het enigszins mogelijk is, kiezen we ook voor andere oplossingen: zo delen auto’s en fietsen de ruimte in beide richtingen in de Blandenstraat en nu ook op het pas aangelegde kruispunt aan de Waversebaan.

 

  • De Beekstraat enkelrichting maken is geen plotse beslissing, het is het resultaat van een zeer lang proces, met een eerste aanzet in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd in 2013.

Vervolgens werd er met verschillende studiebureaus naar de situatie gekeken en werden er veelvuldig vervoersbewegingen geteld en geanalyseerd (waaronder mobiliteitsbureau plot Ruimtelijk management en Buur part of Sweco).

Het resultaat was steeds hetzelfde: enkel door de Beekstraat enkelrichting te maken kan je structureel de verkeersveiligheid verbeteren:

 

  • er ontstaat zo meer ruimte voor de fietsers, ook de fietser in tegenrichting.
  • het doorgaand vracht- en busverkeer hoeft elkaar niet te kruisen
  • overzichtelijker en dus veiliger aan de oversteekplaatsen
  • Minder manoeuvreer bewegingen (zeker met de geparkeerde wagens in de straat)

 

Deze maatregel past bovendien binnen een breder pakket van maatregelen om de verkeersleefbaarheid van SJW te verbeteren, zoals snelheidsvertragende maatregelen zoals wegversmallingen, de schoolstraat, digitale verkeersborden en uitbreiding zone 30 …

 

  • We hebben het idee van een gedeeltelijk tweerichtingsverkeer ook laten onderzoeken, maar dit was echter niet mogelijk volgens de studiebureaus.

Je mag immers niet in het midden van een weg zomaar naar enkelrichting overgaan. Wat dan met grote voertuigen die zich vastrijden? Je kan hen ook niet op de parking van de Delhaize laten keren. Dat is privé domein en dat laten de nodige draaicirkels gewoon niet toe.

De oppositie is hier ook van op de hoogte gebracht bij de publicatie van beide rapporten. Het is dan ook jammer dat ze dit scenario als een volwaardig alternatief naar voren schuiven in de enquête. Dit leidt enkel tot bijkomende polarisatie en onbegrip.

 

  • Tot slot: We zijn met steeds meer mensen op de baan, met als gevolg dat we steeds vaker de rijweg gaan moeten delen. Dit kan enkel als het veilig kan en daarvoor moet je de situatie zo leesbaar mogelijk maken.

Persoonlijk voel ik elke dag wanneer ik de kinderen naar school bracht, dat de verkeersveiligheid er enorm op vooruit is gegaan.

Steeds meer ouders durven hun kinderen nu ook zelfstandig naar school te laten fietsen of stappen, en dat is, denk ik, de belangrijkste graadmeter voor veilige dorpen.

 

We hebben ondertussen de proefperiode verlengd, want het is belangrijk dat we juiste tellingen kunnen doen in de omliggende straten nu het kruispunt van de Waversebaan terug open is.

Zo kunnen we eventueel bijkomend flankerend beleid nog aanpassen.

 

We gaan hierover geen hoorzitting houden.

We zullen wel nog een toelichting geven over wat er in SJW op stapel staat. We zullen de inwoners hierbij informeren over waarom we bepaalde maatregelen nemen en opmerkingen en suggesties zijn uiteraard steeds welkom.